Ysgol Derwen
  

Newyddion / News

Braf yw bwyta!

31/03/2015

Rydyn ni wedi cael hanner tmyor brysur iawn yn paratoi at ein Caffi!

Rydyn ni wedi ymchwilio bwydydd, blasu bwydydd a dysgu ansoddeiriau newydd, wedi ysgrifennu bwydlenni gan ddefnyddio geiriau gwych, wedi creu rhestr siopa a wedi mynd i'r siop i brynnu cynhwysion. Rydyn ni wedi pwyso a chymharu llysiau, wedi dysgu am Braces a wedi creu torth o fara. Rydyn ni wedi creu bynting, wedi dysgu am arian a wedi ymarfer gweithio yn y caffi yn y dosbarth. I orffen ein thema, dyma ni'n coginio cawl blasus a phice ar y maen melys ar gyfer Caffi Cymreig Dosbarth Derbyn. Llwyddiant mawr, diolch i bawb a ddaeth ac i'r plant am weithio mor galed!

We have had a very busy half term preparing for our café!

We have researched different foods, tasted Welsh food and learnt new adjectives, written menus using wow words, made a shopping list and been to the shop to buy ingredients. We have weighed and compared vegetables, have learnt about Braces and made a loaf of bread. We have made bunting, learnt about money and practised working in our classroom café. To finish our theme, we cooked tasty cawl and sweet Welsh cakes for Dosbarth Derbyn's café. It was a big success, thanks to all who came and to the children for working so hard!

Pasg Hapus! Happy Easter!

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :