Ysgol Derwen
  

Newyddion / News

Pen-blwydd Sbarc a Seren!

03/12/2019

Tymor yma rydyn ni wedi bod yn dysgu am ddathliadau, lwcus i ni roedd hi'n ben blwydd Sbarc a Seren mis yma! felly penderfynom ni i gynnal parti pen blwydd i'r ddau!

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yn meddwl am syniadau a beth oedd angen am y parti! Yn gyntaf creon ni map meddwl o syniadau beth oedd angen, roedd llawer o syniadau da! Roedd angen bwyd, cacen, balŵns, cerddoriaeth, gemau ac anrheg. Ar ôl mapio syniadau dechreuom ni creu pethau am y parti. Anfonom ni gwahoddiadau i ffrindiau, creu cardiau pen-blwydd a meddwl am y bwyd. Penderfynom ni i greu brechdanau, aethom ni at i i feddwl am ba frechdanau hoffwn ni ac ysgrifennu rhestr. Aeth Mrs Evans siopa i gasglu pethau i ni allu creu'r brechdanau a'r cacennau. Roedd Sbarc a Seren wrth ei fodd yn y parti, a wnaeth pawb cael llawer o hwyl a sbri!

This season we have been learning about celebrations, lucky for us it was Sbarc and Seren's birthday this month! so we decided to hold a birthday party for both!

We've been very busy thinking of ideas and what we needed for the party. First we created a mind map of ideas what was needed, we gathered lots of good ideas! We decided we needed food, a cake, balloons, music, games and a gift. After brainstorming we started creating things for the party. We sent out invitations to friends, made birthday cards and thought about what food we wanted. We decided we wanted to make sandwiches, we then went to think about what sandwiches we would like and write a list. Mrs Evans went shopping to collect things for us to make the sandwiches and cakes, and everything we needed for the party. Sbarc and Seren was so happy with the party, we all had a lot of fun!

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :