Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Mae 30 ohonom sydd ym Mlwyddyn 2. Miss Jenkins a Miss Evans sy'n gweithio gyda ni. Rydym yn dosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, crefft, defnyddio cyfrifiaduron a chwaraeon. Yn y bore, rydyn ni'n cyflawni sesiwn darllen , iaith a mathemateg ac yn y prynhawn, rydym yn mwynhau sesiwn prosiect. Byddwn yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun. Cofiwch eich cit !

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' a 'darllenwr yr wythnos'.

.

There are 30 of us in Year 2. Miss Jenkins and Miss Evans work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy many interesting activities including reading, writing, mathematics, craft, using computers and P.E. In the morning, we complete reading, language and mathematics sessions and in he afternoon, we enjoy completing project tasks. We have Physical Education on Monday. Remember your kit!

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

Tymor yr Haf - Glanlanwyr / Summer term - Castaway.

...

Ein thema tymor yma ydy 'Glanlanwyr'. Penderfynwyd ar y cyd, i ddysgu am for ladron a'r jyngl.

Yn ystod gwersi iaith byddwn yn darllen ac ymateb i stori 'Barti Smarti' gan ysgrifennu cyflwyniad perswadiol ac erthygl papur newyddion. Wrth astudio stori 'Dwndwr o'r Jyngl' byddwn yn ysgrifennu cerdyn post, disgrifiad a barddoniaeth.

Yn ystod gwersi Mathemateg y tymor yma, byddwn yn defnyddio rhifau hyd at 1000 i gyfri ymlaen ac yn ôl, talgrynnu a threfnu rhifau. Byddwn yn defnyddio tablau lluosi 2, 3, 4, 5 a 10 i ddatrys problemau. Byddwn yn 'talu' a rhoi newid am eitemau hyd at £1/£2. Byddwn yn datblygu sgiliau adio, tynnu, lluosi a rhannu, yn ogystal â haneru a dybli I ddatrys problemau. Byddwn yn darllen amser ar gloc analog a digidol, mesur cynhwysedd (ml) yn ogystal â darllen, cofnodi a dadansoddi data mewn i graff, siart cylch a thabl.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau prosiect/thema yn draws cwricwlaidd gyda thasgau llawn hwyl ! Edrychwn ymlaen at gynllunio ein taith i helpu Barti Smarti darganfod y trysor. Byddwn yn gwneud amrywiaeth o dasgau gan gynnwys darllen a chreu map trysor, arbrofi a mesur i ddarganfod y llong fwyaf cyflym, dewis pa bethau awn ar y llong and cyfrifo cyfanswm a newid nwyddau i'r llong,

Edrychwn ymlaen i fynd ar ein trip i Bae Caerdydd i gwrdd a Barti Smarti, taith ar y tren, darganfod trysor yn y parc a taith ar long Barti Smarti!

.

Our theme this term is 'Castaway'. Together, we have decided to learn about pirates and the jungle.

During language lessons, we will be reading and responding to 'Barti Smarti' story by writing a persuasive presentation and newspaper article. While studying 'Dwndwr yn y jyngl' we will be writing a postcard, description and poetry.

During Mathematics lessons this term, we will be using numbers to 1000 to count forward and backwards, rounding and order numbers. We will use 2, 3, 4, 5, and 10 times tables to solve problems. We will 'pay' and calculate change for items up to £1/£2. We will be using our addition, subtraction, multiplication and division skills, in addition to doubling and halving to solve problems. We will be telling the time on analogue and digital clocks, develop measurement skills (capacity ml), in addition to reading, recording and analysing in a graph and table.

Literacy and Numeracy tasks will be taught across the curriculum through exciting and fun activities! We look forward to planning our trip to help Barti Smarti discover the treasure. We will be completing a variety of tasks including reading and creating our treasure map, experiment and measure to discover the fastest pirate ship, choose items to take on our ship and calculate the total and change of items for the ship.

We look forward to our trip to Cardiff Bay to meet Barti Smarti, a train journey, discover treasure in the park and an incredible trip on Barti Smarti's boat!

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :