Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Mae 30 ohonom sydd ym Mlwyddyn 2. Miss Jenkins a Miss Evans sy'n gweithio gyda ni. Rydym yn dosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, crefft, defnyddio cyfrifiaduron a chwaraeon. Yn y bore, rydyn ni'n cyflawni sesiwn darllen , iaith a mathemateg ac yn y prynhawn, rydym yn mwynhau sesiwn prosiect. Byddwn yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun. Cofiwch eich cit !

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' a 'darllenwr yr wythnos'.

.

There are 30 of us in Year 2. Miss Jenkins and Miss Evans work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy many interesting activities including reading, writing, mathematics, craft, using computers and P.E. In the morning, we complete reading, language and mathematics sessions and in he afternoon, we enjoy completing project tasks. We have Physical Education on Monday. Remember your kit!

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

Tymor yr Gwanwyn - Crwydro Cymru / Spring term - Exploring Wales.

...

Ein thema tymor yma ydy 'Crwydro Cymru'. Penderfynwyd ar y cyd, i ddysgu am Santes Dwynwen, amrywiaeth o leoliadau yng Nghymru gan gynnwys Caerdydd, yr Wyddfa, Aberystwyth a byddwn yn cynllunio a chynnal ein Tê Cymreig.

Yn ystod gwersi iaith byddwn yn darllen ac ymateb i stori 'Barti a Bel yn Crwydro Cymru' gan ysgrifennu pamffled, barddoniaeth a llythyr. Wrth astudio stori 'Wendi Wlanog' byddwn yn ysgrifennu erthygl papur newyddion. Wrth ddathlu diwrnod Santes Dwynwen fyddwn yn darllen ac ymateb i'r stori, ailddweud y stori ac ysgrifennu disgrifiad.

Yn ystod gwersi Mathemateg y tymor yma, byddwn yn defnyddio rhifau hyd at 1000 i gyfri ymlaen ac yn ôl, talgrynnu a threfnu rhifau. Byddwn yn defnyddio tablau lluosi 2, 5 a 10 i ddatrys problemau. Byddwn yn 'talu' am eitemau hyd at £1 a thu hwnt ac yn rhoi newid o luosrifau 10c. Byddwn yn datblygu sgiliau adio, tynnu, lluosi a rhannu, yn ogystal â haneru a dybli. Byddwn yn trafod nodweddion siapiau 3D, darllen amser ar gloc analog a digidol, mesur (mm/cm) a phwyso (g) yn ogystal â darllen, cofnodi a dadansoddi data mewn i graff a thabl.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau prosiect/thema yn draws cwricwlaidd gyda thasgau llawn hwyl ! Edrychwn ymlaen i gynllunio ein Tê Cymreig ble byddwn yn ysgrifennu rhestr siopa, cyfrifo cyfanswm a newid, ysgrifennu bwydlen, cyfrifo perimedr byrddau, ffracsiwn brechdanau, mesur a phwyso wrth goginio pice ar y maen.

Edrychwn ymlaen at gyflwyno stori Santes Dwynwen i chi yn ystod Gwasanaeth dosbarth ar Chwefror 3ydd. Croeso cynnes i rieni blwyddyn 2!

.

Our theme this term is 'Exploring Wales'. Together, we have decided to learn about Santes Dwynwen, a variety of locations in Wales including Cardiff, Snowdon, Aberystwyth and we will be planning our own Welsh tea party.

During language lessons, we will be reading and responding to 'Barti a Bel yn Crwydro Cymru' by writing a pamphlet, poetry and a letter. While studying 'Wendi Wlanog' we will be writing a newspaper article. When celebrating Santes Dwynwen, we will read and respond to the story, re-tell the story and write a description.

During Mathematics lessons this term, we will be using numbers to 1000 to count forward and backwards, rounding and order numbers. We will use 2, 5, and 10 times tables to solve problems. We will 'pay' for items up to £1 and beyond and give change from multiples of 10. We will be developing addition, subtraction, multiplication and division skills, in addition to doubling and halving. We will be discussing facts about 3D shapes, tell the time on analogue and digital clocks, develop measurement skills (mm/cm) and weighing (g), in addition to reading, recording and analysing in a graph and table.

Literacy and Numeracy tasks will be taught across the curriculum through exciting and fun activities! We look forward to planning our Welsh tea party where we will write a shopping list, calculate total and change, writing a menu, fractions of sandwiches, measuring and weighing when cooking welsh cakes.

We look forward to introducing the story of Santes Dwynwen to you during our class assembly on Friday February 3rd. A warm welcome to all Year 2 parents!

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :