Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Kestell

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd/Happy New Year to you all.

Crwydro Cymru/Exploring Wales

Ein thema ni y tymor hwn yw Crwydro Cymru. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at yr holl bethau newydd gallwn ddysgu o dan yr ymbarel o 'Crwydro Cymru'.

Trafodwyd fel dosbarth pa fath o bethau sy'n gysylltiedig a'r thema. Daeth llawer o syniadau a thrafodaethau o'r cwestiwn a chytunwyd i ymchwilio rhagor mewn i hanes Cymru gan ddysgu am fynyddoedd, llynoedd a chestyll.

Yn ystod ein gwersi iaith byddwn yn ysgrifennu disgrifiad, ysgrifennu erthygl papur newydd, mynegi barn a chreu ffeil o ffeithiau. Byddwn yn seilio ein gwaith ysgrifenedig ar bynciau sy'n gysylltiedig a 'Crwydro Cymru' e.e. mynyddoedd enwog yng Nghymru, llynoedd a chestyll lleol megis Castell Caerdydd, Caernarfon a Chaerffili.

Yn ystod ein gwersi rhifedd byddwn yn dehongli data amrywiol, cwblhau graffiau, a thymeredd yn drawsgwricwlaidd. Byddwn yn cyflwyno amser mewn ffurf analog a digidol, haneru a dyblu rhifau 3 digid yng nghyd destunnau gwahanol.

Bydd ein gwersi prosiect yn cynnwys sgiliau llythrennedd a rhifedd gyda thasgau amrywiol trefnwyd gan y disgyblion. Edrychwn ymlaen at ymchwilio cestyll a mynyddoedd yng Nghymru gan gymharu nhw gyda chestyll a mynyddoedd gwahanol. Byddwn yn ysgrifennu sgript hanesyddol, creu drama a dadansoddi data.

Our topic this term is Exploring Wales. We are very much looking forward to the new skills we could learn under the umbrella of 'Exploring Wales.'

In our literacy lessons we will be learning how to write descriptions, newspaper reports, expressing opinions and a fact file. We will be basing our written work on the topics that are connected to 'Exploring Wales', i.e. Welsh mountains, rivers and castles.

During our numeracy lessons we will be analysing data, completing graphs and studying temperatures in a cross-curricular way. We will be introducing time, both analog and digital, halving and doubling 3 digit numbers in a cross curricular form, handling money, mass and data.

Our thematic lessons will include numeracy and literacy skills with a variety of tasks that will be planned by the children. We look forward to researching castles, mountains based in Wales and comparing to others around Britain. We will writing a historical script, creating a drama and analysing data.

If you have any information/resources based on our topic we would appreciate your support!

Croeso i Flwyddyn 4 / Welcome to Year 4

Croeso i dudalen blwyddyn 4! Yn ein dosbarth ni, mae yna 30 ohonom ni. Enw ein athrawes ydy Mrs Kestell ac mae Miss Roberts yn ein helpu ni hefyd.

Rydyn ni'n cyffrous iawn i ddechrau blwyddyn 4 gan ddysgu am ein thema 'Syllu ar y Ser', byddwn yn ymchwilio a darganfod llawer o bethau newydd y tymor hwn gan gyd-weithio a chyfathrebu fel dosbarth. Rydyn ni'n dosbarth hapus, bywiog a brwdfrydig, sy'n mwynhau amrywiaeth o weithgareddau.

Y mae ein gwersi addysg gorfforol ni ar ddydd Llun a dydd Iau felly cofiwch eich cit! Yn ystod y diwrnod byddwn yn cyflawni gwaith rhifedd, llythrennedd a thematig.

Rydym yn cyffrous am y flwyddyn sydd o flaen ni!

Welcome to year 4! There are 30 of us in our class and our teacher is Mrs Kestell and Miss Roberts is also there to help us learn.

We are very excited to begin our journey in year 4. Our first topic of the year is 'Gazing at the Stars'. We will be researching and finding out many new things this term by cooperating and communicating as a team. We're a happy, lively and enthusiastic class who enjoys a variety of activities.

Our physical education lessons take place on Mondays and Thursdays so remember your kit! During our day we will be completing literacy, numeracy, and themed work.

We're excited for the fun and challenging year ahead of us!

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Kestell

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Kestell

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :