Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen-Hopkins

Croeso i flwyddyn 5!

Mae'n hyfryd dod i adnabod y plant eto eleni. Addysgir y plant ym mlwyddyn 5 gan Mr Owen-Hopkins a Miss Doran. Rydyn ni'n mwynhau dysgu llawer o wahanol bethau gan gynnwys Mathemateg, Iaith, Celf, Cerddoriaeth a TGCh. Mae ein gwersi Addysg Gorfforol bob bore Llun a phrynhawn dydd Gwener. Cofiwch y citiau ar y dyddiau hyn.

Rydyn ni'n cyfathrebu trwy gyfrwng y Cymraeg trwy'r wythnos i mewn ac allan o'r ystafell ddosbarth felly anogwch ni i wneud hynny gartref neu mewn digwyddiadau cymdeithasol (penblwyddi ac ati) hefyd. Trwy'r wythnos rydym yn gweithio'n galed i ennill Dail Cymraeg i ychwanegu at ein pwyntiau llys ac rydym yn gyffrous i gyrraedd brig y Goeden Gymreig i ennill band 'Cariad at Iaith' yng ngwasanaeth dydd Gwener.

Ein thema ysgol gyfan y tymor hwn yw 'Peiriant Amser' ac rydym wedi gofyn a allwn deithio yn ôl i 1912 i ddysgu am y Titanic. Rydym yn gyffrous iawn i ymweld â'r Amgueddfa Forwrol yn Llundain ar y 30ain o Fedi i weld arddangosfa'r Titanic a chymryd rhan yn y gweithdai.

Yn ystod y thema hon byddwn yn dysgu am yr hyn a ddigwyddodd y noson dyngedfennol honno a'r hanes y tu ôl i'r unigolion ar y llong. Byddwn yn ysgrifennu llythyrau, monologau ac adroddiadau papur newydd ar yr hyn a ddigwyddodd. Yn ein gwersi rhifedd byddwn yn edrych ar werthoedd lle, gan ychwanegu a thynnu mwy na 2 set o rifau ar golofn. Byddwn yn edrych ar dymheredd y mynyddoedd iâ ac yn cymharu tymereddau gan gynnwys niferoedd negyddol.

Rydym yn gyffrous iawn i fynychu Llangrannog ym mis Chwefror a bod gyda'n ffrindiau a'n hathrawon am 4 noson a 5 diwrnod cyfan. Ni allwn aros i wlychu popeth a bod yn fwdlyd! Paratowch ar gyfer yr holl olchi dillad.

Welcome to year 5!

Is is lovely getting to know the children again this year. The children in year 5 are taught by Mr Owen-Hopkins and Miss Doran. We enjoy learning many different things including Maths, Language, Art, Music and ICT. Our Physical Education lessons are every Monday morning and Friday afternoon. Please remember the kits on these days.

We communicate through the medium of Welsh all week in and out of the classroom so please encourage us to do so at home or at social events (birthdays etc.) too. All week we work hard to win Welsh Leaves to add to our house point and we thrive to reach the top of the Welsh Tree to win a 'Cariad at Iaith' band in the Friday assembly.

Our whole school theme this term is 'Time Machine' and we have asked if we can travel back to 1912 to learn about the Titanic. We are very excited to visit the Maritime Museum in London on the 30th of September to see the Titanic exhibition and take part in the workshops.

During this theme we will learn about what happened that fateful night and the history behind the individuals on the ship. We will be writing letters, monologues and newspaper reports on what happened. In our numeracy lessons we will be looking at place values, adding and subtracting more than 2 set of numbers on a column. We will look at the temperature of the icebergs and compare temperatures including negative numbers.

We are very excited to attend Llangrannog in February and being with our friends and teachers for a whole 4 nights and 5 days. We cannot wait to get all wet and muddy! Get ready for all the clothes washing.

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen-Hopkins

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen-Hopkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :