Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Evans

Croeso i flwyddyn 6! Welcome to year 6!

Mae 30 ohonom ni yn y dosbarth, 13 bachgen ac 17 merch. Rydym yn ddosbarth hapus, brwdfrydig, talentog a charedig sydd yn mwynhau her! Yn anffodus, dyma ein blwyddyn olaf yng Nghwm Derwen ond bwriadwn weithio'n galed a mwynhau bob eiliad eleni cyn i ni ddechrau ein hantur newydd yng Nghwm Rhymni.

Pob bore rydym yn mwynhau gweithgareddau darllen, Rhifedd a Llythrennedd. Yn y prynhawniau rydym yn cyflawni gweithgareddau Prosiect. Rydym yn ffodus tu hwnt i gael gwers ymarfer corff o dan arweiniad Chwaraeon Caerffili pob bore dydd Mawrth. Rydym hefyd yn cynnal ein sesiwn Ymarfer Corff arall bob prynhawn dydd Gwener - cofiwch i wisgo eich cit trwy'r dydd ar y dyddiau yma os gwelwch yn dda!

Rydym am gychwyn ein tymor cyntaf gan atgyfnerthu ein dealltwriaeth o werthoedd aur yr ysgol, sef Parch, Parod a Diogel. Am weddill y tymor rydym yn bwriadu dysgu am yr Ail Ryfel Byd. Rydym am ddefnyddio y wybodaeth sydd ganddom yn barod i gynllunio pa agweddau o'r Rhyfel hoffem ddysgu amdano ymhellach. Wrth ddefnyddio'r Ail Ryfel Byd fel sylfaen ein thema, gobeithiwn ysgrifennu llythyr, creu ymson, cyflawni testun dadl a chwblhau nifer o dasgau darllen a deall.

Fel disgyblion hynaf yr ysgol, mae cyfrifoldebau pwysig iawn gyda ni eleni. Rydyn ni'n gyfrifol am arwain y ffordd a modelu esiampl arbennig i ddisgyblion eraill yr ysgol o ran siarad Cymraeg, ymddygiad, ymdrech a thrwy ddilyn gwerthoedd a rheolau'r ysgol. Ar ôl cyfweliadau buan, byddwn yn cefnogi'r staff lle fo'n bosib er mwyn sicrhau parch, parodrwydd a diogelwch gan bawb. Unwaith bydd gwasanaethau ysgol yn ail ddechrau yn y neuadd, byddwn yn cael y fraint i eistedd ar y meinciau moethus - o'r diwedd!

Welcome to our Year 6 page! There are 30 of us in class, 13 boys and 17 girls. We are a happy, eager, talented and kind class who thrive on challenges! Unfortunately, this is our last year in Cwm Derwen but we fully intend on working hard and enjoying our final year before we embark on our new adventure in Cwm Rhymni.

Every morning we enjoy reading sessions, Literacy and Numeracy work. In the afternoons we complete our Project activities. We are extremely fortunate to conduct a P.E lesson under the guidance of Caerphilly Sports every Tuesday morning. Our other P.E lesson takes place every Friday afternoon - please wear your kit all day on these days!

During our first term in Year 6 we will be reinforcing our knowledge of the school's golden values of Respect, Readiness and Safe. For the rest of the term we plan to learn about World War II. We want to use the knowledge we already have to plan which aspects of the War we would like to learn more about. Using the Second World War as the basis for our theme, we aim to write a letter, create a monologue, conduct a debate followed by a discussion text written piece in addition to completing a number of reading comprehension activities based on World War II.

As the older pupils of Cwm Derwen, we have important responsibilities this year. We are responsible for leading the way and modelling an exemplary example in terms of speaking Welsh, behaviour, effort and adhering to school values and rules. Interviews will be held shortly and as a result, we will be supporting the staff wherever possible in order to ensure respect, readiness and safety from everyone. Once our whole school assemblies re-start in the hall, we will have the privilege of sitting on the comfortable benches - at last!

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Evans

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Evans

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :