Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Law

Croeso i Flwyddyn 3 / Welcome to Year 3 !

Mae 30 ohonom ym mlwyddyn 3. Miss Law a Mrs Woods sy'n ein dysgu ni. Rydym yn dosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, defnyddio cyfrifiaduron, ysgrifennu, chwaraeon a mathemateg.

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' a 'darllenwr yr wythnos'.

Crwydro Cymru yw ein thema ni tymor yma. Roedden ni'n frwdfrydig iawn wrth gynllunio!

Penderfynon ni crwydro Cymru ar feic mynydd! Dechreuwn ni gan ddysgu am beicwyr mynydd sydd yn dod o Gymru a thu allan gan gynnwys Manon Carpenter sydd yn dod o Gaerffili. Byddwn yn dysgu ychydig am beicio mynydd wrth fynd!

Bydd ein taith yn mynd a ni i'r Gogledd, Canolbarth, Dwyrain, Gorllewin a nol I De Cymru. Byddwn yn dysgu rhywbeth newydd ym mhob lle gan gynnwys hud y mynyddoedd, hanes Llun Efyrnwy, amrywiaeth y cestyll, cyffro y ddinas fawr yng Nghaerdydd, a phrydferthwch y Gerddi Botanig.

Byddwn yn ysgrifennu sawl genre gwahanol gan gynnwys cerdd, erthygl, disgrifiad, adroddiad, a stori.

Byddwn hefyd yn ehangu ein sgiliau mathemateg gan ymarfer yr hyn rydym yn gwybod yn barod a dysgu llwyth o sgiliau newydd.

Bydd cyfleodd di ri i ni ymarfer ein sgiliau ar draws y cwricwlwm. Gweithgareddau fel cynllunio siwrne o'r Gogledd lawr i Gaerdydd gan ddarllen amserlenni, darganfod y pris gorau a chofnodi pellter a'r amser.

Mae hwn yn flas yn unig o'r holl weithgareddau a fydd yn digwydd dros y tymor.

Mae addysg gorfforol pob Dydd Mawrth a Mercher gyda Mr Hughes.

.

There are 30 of us in year 3. Miss Law and Mrs Woods work with us. We are a happy, friendly and talented class that enjoy many interesting activities including reading, using computers, writing, P.E and mathematics.

We always speak Welsh and work hard every week to achieve 'Seren yr wythnos', 'Cariad at iaith' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

Wandering Wales is our theme this term. We were VERY enthusiastic when planning!

We have decided to 'wander' Wales on a mountain bike. We will begin by learning a little about famous mountain bikers from Wales and beyond including Manon Carpenter from Caerphilly. We will learn more about mountain biking as we go.

Our journey will take us to North, Mid, East, West and finally to South Wales. We will learn something new in each place including the magic of the mountains, the history of Lake Vyrnwy, the variety of castles, excitement of the big city in Cardiff a the beauty of the Botanical Gardens.

We will write in several genres including a poem, description, newspaper article, report and story.

We will also extend our maths skills by practising what we already know and learning lots of new skills.

There will be plenty of opportunities to practise our skills in cross curricular activities such as planning a journey from North Wales to Cardiff by reading timetables, finding the best price and recording distance and time.

This is just a taste of activities to come this term!

PE is every Tuesday and Wednesday with Mr Hughes.

.

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Law

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Law

Latest News From This Class

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

04/12/2014

Cawsom ymweliad diddorol gan techniquest. Bu'm yn edrych ar y ser a rhyfeddodau y gofod yn eu Starlab. Roeddem wrth ein boddau ac wedi mwynhau. Cawsom gyfle i edrych ar y planedau yn ogystal ac edrych ar y ser sydd yn ein cysawd ni. We had a very interesting visit by Techniquest. We looked at the stars and the extraordinary aspects of the universe in their Starlab. We really enjoyed and had lots of fun. We had the opportunity to look at the planets and the stars that fill our solar system.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :