Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Croeso i Flwyddyn 4 / Welcome to Year 4 !

Croeso i Flwyddyn 4

Mae 30 ohonom ym Mlwyddyn 4 . Miss Wardill, Miss Oram a Mr Grindal sy'n gweithio gyda ni. Rydym yn ddosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, crefft, defnyddio TGCh a chwaraeon. Yn y bore, byddwn yn cyflawni sesiynau datrys problemau, darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn byddwn yn mwynhau sesiwn prosiect (thema). Byddwn yn gwneud sesiynau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Mercher. Cofiwch eich cit !

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iaith', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

Bydd llyfrau darllen yn cael eu hanfon adref pob Dydd Gwener ac mae disgwyl iddynt gael eu dychwelyd pob Dydd Llun. Ni fydd llyfr newydd yn cael ei hanfon adref nes bod y llyfr diwethaf yn cael ei ddychwelyd. Cost llyfrau coll yw £5 yr un.

Welcome to Year 4

There are 30 of us in Year 4. Miss Wardill, Miss Oram and Mr Grindal work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy many interesting activities including reading, writing, mathematics, craft, using ICT and P.E. In the morning, we complete problem solving tasks, reading, language and mathematics sessions. In the afternoon, we enjoy project (thematic) work. We enjoy Physical Education on Monday and Wednesday. Remember your kit !

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

Reading books are sent home every Friday and must be returned the following Monday. Children will not receive a new reading book until the outstanding book is returned. There is a £5 fee for any lost books.

Tymor yr Hydref / Autumn term - Pethau sy'n arbennig i ni / Things that are important to us

Mae ein dosbarth wedi penderfynu ymchwilio is-thema 'EIN BYD'. Byddwn yn edrych ar drychinebau naturiol a thrychinebau dynol. Byddwn yn dysgu am sut yr ydym yn effeithio ein byd a sut i ofalu amdano. Byddwn yn dysgu am y tywydd. Byddwn hefyd yn dysgu am y Ddaear, yr Haul a'r Lleuad a hefyd goleuni, tywyllwch a chysgodion. Ar ol hanner tymor fe fyddwn yn dysgu am oes Fictoria gan ymchwilio sioe Oliver Twist.

Yn ystod gwersi Iaith, bydd cyfleoedd i drafod a darllen ystod o destun gan gynnwys testunau ffuglen a ffeithiol. Byddwn yn astudio cerdd a ysgrifennwyd gan T.Llew Jones a byddwn yn cael cyfleoedd i ymateb mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys perfformio, trafod ac ysgrifennu ein cerddi ein hunain. Byddwn yn ymchwilio i ystod o genres gan gynnwys Adroddiadau Newyddion, Ysgrifennu'n Disgrifiadol, Cyfarwyddiadau, Ffeiliau Ffeithiau, Portread, Dyddiadur a Rysait. Byddwn yn cael cyfleoedd i greu darnau unigol ein hunain yn ystod Sesiynau Ysgogi Ysgrifennu.

Yn ystod gwersi Mathemateg byddwn yn canolbwyntio ar werth lle i 10,000 a gwerth lle degolion 1 lle a 2 lle degol. Byddwn yn defnyddio strategaethau meddwl i alw tablau lluosi 2, 3, 4, 5, 6 a 10 i gof a'u defnyddio i ddatrys problemau rhannu Byddwn yn lluosi a rhannu rhifau a degolion â 10 a 100. Byddwn yn dyblu/haneru rhifau 3 digid a degolion 1 lle degol. Byddwn yn defnyddio strategaethau meddwl i luosi a rhannu rhifau 2 ddigd â 1 digid. Byddwn yn haneru rhifau 3 digid yng nghyd-destun rhif, arian a mesuriadau. Byddwn yn rhoi eitemau yn eu trefn a'u cymaru hyd at £100/£1,000, a hefyd, defnyddio arian i dalu am eitemau hyd at £10 a chyfrifo'r newid. Byddwn yn defnyddio strategaethau dyblu a haneru wrth weithio gyda chyfrannau syml ac fe fyddwn yn amcangyfrif drwy dalgrynnu i'r 10 neu'r 100 [1000] agsaf. Byddwn hefyd yn dysgu am gyfesurynnau, siapiau 3D, mesur a phwyso.

Our class has decided to investigate the sub-theme of 'OUR WORLD'. We will be looking at natural and man-made disasters. We will be learning about how we affect our world and how to take care of it. We will be learning about the weather. We will also be learning about the Earth, the Sun and the Moon, light, darkness and shadows. After half term we will be learning about the Victorian era through the screenplay Oliver Twist.

During Language lessons we will have opportunities to discuss and read a range of text including fiction and non-fiction. We will study a poem written by T.Llew Jones and have opportunities to respond in variety of ways including performing, discussing and writing our own poems. We will investigate a range of genres including News Reports, Descriptive writing, Instructions, Fact files, Character Portrait, Diary and Recipes and have opportunities to create our own individual pieces during Big Write Sessions.

During Mathematics lessons we will focus on place value of number up to 10,000 and the value of decimals 1 and 2 decimal places. We will use mental strategies to recall multiplication tables 2, 3, 4, 5, 6 and 10 and use them to solve division problems. We will multiply and divide numbers and decimals with 10 and 100. We will double / halve 3 digit numbers . We will use mental strategies to multiply and divide 2 digit numbers with 1 digit. We will halve 3 digit numbers in the context of number, money and measurements. We will put items in order up to £100 / £ 1,000, and also use money to pay for items up to £ 10 and calculate the change. We will estimate by rounding to 10 or 100 [1000]. We will also learn about co-ordinates, 3D shapes, measuring and weighing.

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Latest News From This Class

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

04/12/2014

Cawsom ymweliad diddorol gan techniquest. Bu'm yn edrych ar y ser a rhyfeddodau y gofod yn eu Starlab. Roeddem wrth ein boddau ac wedi mwynhau. Cawsom gyfle i edrych ar y planedau yn ogystal ac edrych ar y ser sydd yn ein cysawd ni. We had a very interesting visit by Techniquest. We looked at the stars and the extraordinary aspects of the universe in their Starlab. We really enjoyed and had lots of fun. We had the opportunity to look at the planets and the stars that fill our solar system.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :