Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Croeso i Flwyddyn 4 / Welcome to Year 4 !

Croeso i Flwyddyn 4

Mae 29 ohonom ym Mlwyddyn 4 . Miss Wardill, Miss Yates a Mrs Richards sy'n gweithio gyda ni. Rydym yn ddosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, crefft, defnyddio TGCh a chwaraeon. Yn y bore, byddwn yn cyflawni sesiynau datrys problemau, darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn byddwn yn mwynhau sesiwn prosiect (thema). Byddwn yn gwneud sesiynau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Mercher. Cofiwch eich cit !

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iaith', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

Bydd llyfrau darllen yn cael eu hanfon adref pob Dydd Gwener ac mae disgwyl iddynt gael eu dychwelyd pob Dydd Llun. Ni fydd llyfr newydd yn cael ei hanfon adref nes bod y llyfr diwethaf yn cael ei ddychwelyd. Cost llyfrau coll yw £5 yr un.

Welcome to Year 4

There are 29 of us in Year 4. Miss Wardill, Miss Yates and Mrs Richards work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy many interesting activities including reading, writing, mathematics, craft, using ICT and P.E. In the morning, we complete problem solving tasks, reading, language and mathematics sessions. In the afternoon, we enjoy project (thematic) work. We enjoy Physical Education on Monday and Wednesday. Remember your kit !

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

Reading books are sent home every Friday and must be returned the following Monday. Children will not receive a new reading book until the outstanding book is returned. There is a £5 fee for any lost books.

Tymor yr Haf/ Summer term - Ein Byd Rhyfeddol / Our Wonderful World

Mae ein dosbarth wedi penderfynu ymchwilio is-thema Ein gymuned ac Elusennau. Byddwn yn astudio amrywiaeth o elusennau gwahanol ac yndarganfod beth yw eu gwaith a sut maent yn helpu eraill. Byddwn hefyd yn dysgu am ein ardal lleol sef.Oakdale ac yn paratoi amrywiaeth o weithgareddau a gwybodaeth yn barod i ddathlu penblwydd 10 mlynedd yr ysgol.

Yn ystod gwersi Iaith, bydd cyfleoedd i drafod a darllen ystod o destun gan gynnwys testunau ffuglen a ffeithiol. Byddwn yn cael cyfleoedd i ymateb mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys perfformio, trafod, darllen ac ysgrifennu. Byddwn yn ymchwilio ystod o genres gan gynnwys llythyr personol, llythyr ffurfiol, ysgrifennu Ebost, poster, script a chyflwyniad gan gynnwys pwyntpwer. Byddwn yn cael cyfleoedd i greu darnau unigol ein hunain yn ystod Sesiynau Ysgogi Ysgrifennu.

Yn ystod gwersi Mathemateg byddwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio arian i dalu am eitemau hyd at £10 a chyfifo'r newid, rhoi eitemau yn eu trefn cywir a'u cymharu hyd at £100. Byddwn yn adio a thynnu cyfansymiau llai na £10. Cymharu ac amcangyfrif gyda rhifau hyd at 1000. Byddwn yn dysgu am Reoli arian, cymharu costau rhwng adwerthwyr gwahanol a phenderfyny beth y gellir ei brynu o fewn cyllidebau benodedig. Byddwn yn dysgu sut i ddweud faint o'r gloch yw hi i'r funud agosaf ar glociau analog, darllen oriau a munudau ar gloc digidol 24 awr a throsi rhwng amseroedd cloc 12 awr a 24 awr. Byddwn yn defnyddio calendrau i gynllunio digwyddiadau ac amcangyfrif sawl munud mae gweithgareddau bob dydd yn eu cymryd gan gyfrifo amser dechrau, amser gorffen a pha mor hir mae rhywbeth yn para gan ddefnyddio cyfnodau 5 munud. Byddwn yn cyfri fesul 7 a 9. Lluosi a rhannu a 10 a 100. Talgrynnu rhifau 4 digid i'r 100 agosaf a thalgrynnu unrhyw degolion 1-lledegol i'r uned agosaf o fewn 10. Byddwn yn adio rhifau cyfan a degfedau o fewn 10. Defnyddio strategaethau meddwl priodol i adio /dynnu rhifau 2 ddigid i/oddi rhif 3 digid. Haneru a Dyblu rhifau 3 digid yng nghyd-destun rhif, arian a mesuriadau. Byddwn yn dysgu sut i ddanfod symiau ffracsiynol drwy ddefnyddio ffeithiau hysbys amd dablau e.e. 1/6 o 30 cm. Byddwn yn trosi unedau metrig, dewis unedau metrig priodol i fesur hyd/pwysau/mas a chynhwysedd. Byddwn hefyd yn defnyddio onglydd i weld a yw ongl yn fwy neu'n llai na ongl sgwar. Ymchwilio dilynniannau o rifau cyfan positif sy'n golygu adio a thynnu 2,3,4,5,6,8 a 10 o wahanol bwyntiau cychwyn ac ysgrifennu'r ddau derm nesaf mewn dilyniannau sy'n golygu adio neu dynnu

Our class has decided to investigate the sub-theme of Our Local Community and Charities. We will study a variety of different charities and investigate how their work helps others. We will also learn about our local area Oakdale and prepare a variety of activities and information ready to celebrate the 10th anniversary of the school.

During Language lessons, there will be opportunities to discuss and read a range of texts including fiction and non-fiction. We will have opportunities to respond in a variety of ways, including performance, discussion, reading and writing. We will investigate a range of genres including a personal letter, formal letter, Email writing, poster, script and presentation including a PowerPoint. We will have opportunities to create our own pieces of written work during Big Write Sessions.

During Mathematics lessons we will focus on using money to pay for items up to £10 and calculate change. We will put items in order and compare them up to £100. We will add and subtract totals of less than £10. Compare and estimate numbers up to 1000. We will learn about managing money, compare costs between different retailers and determine what can be purchased within specified budgets. We will learn to tell the time to the nearest minute on analogy clocks, read hours and minutes on a 24-hour digital clock and convert times between 12 and 24 hour clocks. We will use calendars to plan events and day-to-day activities and calculate start time, finishing time and duration. We will learn our 7 and 9 times table. Multiply and divide by 10 and 100. Round up 4 digit numbers to the nearest 100 and round any 1 place decimal to the nearest unit within 10. We will add whole numbers and tenths within 10. Use appropriate thinking strategies to add / subtract 2 digit numbers to / off 3 digit numbers. Know and double 3 digit numbers in the context of number, money and measurements. We will learn how to determine fractions by using known facts about tables e.g. 1/6 or 30 cm. We will convert metric units, select appropriate metric units to measure length / weight / mass and capacity. We will also use an angler to see if an angle is more or less than a square angle. We will investigate sequences of positive whole numbers that add and subtract 2,3,4,5,6,8 and 10 from different starting points and write the next two numbers in an addition or subtraction sequence.

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Latest News From This Class

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

04/12/2014

Cawsom ymweliad diddorol gan techniquest. Bu'm yn edrych ar y ser a rhyfeddodau y gofod yn eu Starlab. Roeddem wrth ein boddau ac wedi mwynhau. Cawsom gyfle i edrych ar y planedau yn ogystal ac edrych ar y ser sydd yn ein cysawd ni. We had a very interesting visit by Techniquest. We looked at the stars and the extraordinary aspects of the universe in their Starlab. We really enjoyed and had lots of fun. We had the opportunity to look at the planets and the stars that fill our solar system.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :