Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Croeso i Flwyddyn 4 / Welcome to Year 4 !

Croeso i Flwyddyn 4

Mae 29 ohonom ym Mlwyddyn 4 . Miss Wardill, Miss Terry a Mr Grindal sy'n gweithio gyda ni. Rydym yn ddosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, crefft, defnyddio TGCh a chwaraeon. Yn y bore, byddwn yn cyflawni sesiynau datrys problemau, darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn byddwn yn mwynhau sesiwn prosiect (thema). Byddwn yn gwneud sesiynau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Mercher. Cofiwch eich cit !

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iaith', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

Bydd llyfrau darllen yn cael eu hanfon adref pob Dydd Gwener ac mae disgwyl iddynt gael eu dychwelyd pob Dydd Llun. Ni fydd llyfr newydd yn cael ei hanfon adref nes bod y llyfr diwethaf yn cael ei ddychwelyd. Cost llyfrau coll yw £5 yr un.

Welcome to Year 4

There are 29 of us in Year 4. Miss Wardill, Miss Terry and Mr Grindal work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy many interesting activities including reading, writing, mathematics, craft, using ICT and P.E. In the morning, we complete problem solving tasks, reading, language and mathematics sessions. In the afternoon, we enjoy project (thematic) work. We enjoy Physical Education on Monday and Wednesday. Remember your kit !

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

Reading books are sent home every Friday and must be returned the following Monday. Children will not receive a new reading book until the outstanding book is returned. There is a £5 fee for any lost books.

Tymor y Gwanwyn/ Spring term - Trwy twll y glo / Through the key hole

Mae ein dosbarth wedi penderfynu ymchwilio is-thema 'CHWEDLAU'. Byddwn yn astudio amrywiaeth o chwedlau y Mabinogi gan gynnwys Santes Dwynwen, Branwen a Blodeuwedd. Byddwn yn dysgu am Prosesau Bywyd a Phethau Byw. Byddwn yn dysgu am fywyd oes y Celtiaid. Byddwn hefyd yn mwynhau dysgu a datblygu sgiliau cyfathrebu a chydweithio gan fynd dros nos i ganolfan yr Urdd yng Nghaerdydd.

Yn ystod gwersi Iaith, bydd cyfleoedd i drafod a darllen ystod o destun gan gynnwys testunau ffuglen a ffeithiol. Byddwn yn cael cyfleoedd i ymateb mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys perfformio, trafod, darllen ac ysgrifennu mewn amrywiaeth o ffyrdd. Byddwn yn ymchwilio ystod o genres gan gynnwys Portread, Dyddiadur, Stori, Pamffled, a Llythyron personol a ffurfiol. Byddwn yn cael cyfleoedd i greu darnau unigol ein hunain yn ystod Sesiynau Ysgogi Ysgrifennu.

Yn ystod gwersi Mathemateg byddwn yn canolbwyntio ar gyfrif ymlaen ac yn ôl fesul lluosrifau o 2, 3, 4, 5, 6 a 10. Cyfrif ymlaen ac yn ôl fesul lluosrifau o 25, 50 a 250 (o fewn 1000). Cyfrif ymlaen ac yn ôl fesul 1, 10 a 100 o unrhyw rif 4-digid. Lleoli a threfnu rhifau 4 digid. Lluosi a rhannu rhifau â 10 a 100. Cyfrif ymlaen ac yn ôl fesul degfedau o unrhyw ddegolyn 1-lle degol o fewn 10. Lleoli a threfnu degolion 1-lle degol o fewn 10. Dyblu ac hanneri rhifau 2/3 digid. Dyblu ac hanneri degolion 1 lle degol. Defnyddio dull estynedig a/neu gryno ar gyfer lluosi rhif 2-ddigid gyda rhif un digid. Adnabod rhifau cyfan negyddol ar linell rif. Cyfrif ymlaen ac yn ôl fesul lluosrifau. Adnabod mai amryw o rannau sy'n creu rhif cyfan yw ffracsiynau, e.e. 2⁄3, 3⁄10. Canfod symiau ffracsiynol drwy ddefnyddio ffeithiau hysbys am dablau, e.e. 1⁄6 o 30cm. Cyfrifo symiau ffracsiwn, e.e. 1⁄8 o 24 = 3, felly 5⁄8 o 24 = 15. Defnyddio < > i nodi bod rhif yn fwy neu'n llai nag un arall. Nodi darlleniadau tymheredd drwy ddefnyddio thermomedrau a dehongli darlleniadau uwch ac is na 0°C. Mesur a chofnodi'r tymheredd lle ceir darlleniadau positif a negatif. Cyfrifo'r gwahaniaeth rhwng gwahanol dymereddau, gan gynnwys rhai lle bydd y tymheredd yn codi ac yn gostwng heibio 0°C. Adnabod a chategoreiddio siapiau 3D, gan ddefnyddio eu meini prawf eu hunain Diagram Venn/Diagram Carroll. Llunio siapiau solid ar sail rhwydi. Archwilio perimedrau ac arwynebedd. Adio a tynnu rhif 2 ddigid at/oddi rif 3 digid drwy ddefnyddio dull meddwl neu ysgrifenedig priodol. Defnyddio strategaethau meddwl ac ysgrifennedig priodol i adio a thynnu degolion 1 lle degol. Defnyddio unedau mesur safonol wrth ddatrys problemau. Datrys problemau sy'n ymwneud ag arian ac amser.

This term we have decided to investigate the sub-theme 'MYTHS AND LEGENDS'. We will study a variety of Mabinogi tales including Santes Dwynwen, Branwen and Blodeuwedd. We will learn about Life Processes and Living Things. We will learn about the Celts. We will also enjoy learning and developing communication and collaboration skills during an overnight stay at the Urdd center in Cardiff.

During Language lessons, there will be opportunities to discuss and read a range of texts including fiction and non-fiction texts. We will have opportunities to respond in a variety of ways, including performance, discussion, reading and writing. We will investigate a range of genres including Portrait, Diary, Story, Pamphlet, and Personal and Formal Letters. We will have opportunities to create our own pieces during 'Big Write' Sessions.

During Mathematics lessons we will focus on counting forwards and backwards in multiples of 2, 3, 4, 5, 6 and 10. Counting forwards and backwards in multiples of 25, 50 and 250 (within 1000). Counting forwards and backwards in 1, 10 and 100 from any 4-digit number. Understand place value of 4 digit numbers. Multiply and divide numbers with 10 and 100. Understand place value of decimals. Place and order decimals. Double and halve 2/3 digit numbers. Double and halve 1 place decimals. Use grid and column method to multiply 2-digit numbers with one digit numbers. Identify negative whole numbers on number line. Count on and back in multiples. Recognize that fractions are several parts that create a whole number, e.g. 2/3, 3/10. Find fractions by using known facts on tables, e.g. 1/6 or 30cm. Calculate fraction amounts, e.g. 1/8 or 24 = 3, so 5/8 or 24 = 15. Use <> to indicate that a number is more or less than another. Identify temperature readings using thermometers and interpret readings above and below 0 ° C. Measure and record the temperature where there are positive and negative readings. Calculate the difference between different temperatures, including those where the temperature rises and falls past 0 ° C. Identify and categorize 3D shapes, using Venn Diagram / Carroll Diagram. Draw solid shaped shapes and recognize their nets. Explore perimeters and area. Add and subtract 2 digit numbers to / from 3 digit number using an appropriate mental or written strategy. Use appropriate mental and written strategies to add and subtract 1 place decimals. Use standard units of measurement when solving problems. Solve problems which involve money and time.

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Latest News From This Class

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

04/12/2014

Cawsom ymweliad diddorol gan techniquest. Bu'm yn edrych ar y ser a rhyfeddodau y gofod yn eu Starlab. Roeddem wrth ein boddau ac wedi mwynhau. Cawsom gyfle i edrych ar y planedau yn ogystal ac edrych ar y ser sydd yn ein cysawd ni. We had a very interesting visit by Techniquest. We looked at the stars and the extraordinary aspects of the universe in their Starlab. We really enjoyed and had lots of fun. We had the opportunity to look at the planets and the stars that fill our solar system.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :