Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Evans

Croeso i Flwyddyn 6

Welcome to Year 6

Croeso i dudalen Blwyddyn 6! Mae 29 ohonom ni yn y dosbarth, 13 bachgen ac 16 merch. Rydym yn ddosbarth hapus, talentog a charedig sydd yn mwynhau her! Yn anffodus, dyma ein blwyddyn olaf yng Nghwm Derwen ond bwriadwn weithio'n galed a mwynhau bob eiliad eleni cyn i ni ddechrau ein hantur newydd yng Nghwm Rhymni.

Pob bore rydym yn mwynhau gweithgareddau darllen, rhifedd a llythrennedd. Yn y prynhawniau rydym yn cyflawni gweithgareddau Prosiect. Rydym yn ffodus tu hwnt i gael sesiynau Mathemateg ac Ymarfer Corff o dan arweiniad Mrs Prosser a Miss Sullivan bob bore dydd Llun. Rydym hefyd yn cynnal ein sesiwn Ymarfer Corff arall gyda Blwyddyn 5 bob prynhawn dydd Gwener - cofiwch eich cit os gwelwch yn dda!

Ein thema ni yn ystod tymor yr Hydref ydy 'Peiriant Amser' ac rydym wedi penderfynu i astudio y Titanic. Edrychwn ymlaen i ddysgu ffeithiau am y llong a'r drychineb a ddigwyddodd ym 1912. Rydym wedi trefnu i fynd ar ymweliad i Lundain ar y 30ain o Fedi i gael profiad bythgofiadwy o hanes y Titanic - cyffrous iawn!

Fel disgyblion hynaf yr ysgol, mae cyfrifoldebau pwysig iawn gyda ni eleni. Rydyn ni'n gyfrifol am arwain y ffordd a modelu esiampl arbennig i ddisgyblion eraill yr ysgol o ran siarad Cymraeg, ymddygiad, ymdrech a thrwy ddilyn gwerthoedd a rheolau'r ysgol. Ar ôl cyfweliadau buan, byddwn yn cefnogi'r staff bob amser chwarae trwy gefnogi plant wrth chwarae, arwain disgyblion nol i'w dosbarthiadau a monitro'r ystafell gotiau a choridorau er mwyn sicrhau parch, parodrwydd a diogelwch gan bawb. Rydym yn cael y fraint eleni hefyd i eistedd ar y meinciau moethus yng nghefn y neuadd yn ystod ein gwasanaethau...o'r diwedd!

Welcome to our Year 6 page! There are 29 of us in class, 13 boys and 16 girls. We are a happy, talented and kind class who thrive on challenges! Unfortunately, this is our last year in Cwm Derwen but we fully intend on working hard and enjoying our final year before we embark on our new adventure in Cwm Rhymni.

Every morning we enjoy reading sessions, Literacy and Numeracy work. In the afternoons we complete our Project activities. We are extremely fortunate to conduct Mathematics and Physical Education sessions every Monday morning, under the guidance of Mrs Prosser and Miss Sullivan. Our other P.E lesson with Year 5 takes place every Friday afternoon - please remember to bring your kit!

Our theme during the Autumn term is 'Time Machine' and we have chosen to study the Titanic as a result. We look forward to learning facts about the ship and the tragedy that occurred in 1912. We have also arranged a trip to London on the 30th of September to have an unforgettable experience about the history of Titanic - very exciting!

As the older pupils of Cwm Derwen, we have important responsibilities this year. We are responsible for leading the way and modelling an exemplary example in terms of speaking Welsh, behaviour, effort and adhering to school values and rules. Interviews will be held shortly and as a result, we will be supporting the staff during break times by playing nicely with pupils of all ages, leading pupils back to their classrooms and monitoring the cloak rooms and corridors in order to ensure respect, readiness and safety from everyone. We also have the privilege of sitting on the comfortable benches at the back of the hall during our assemblies...at last!

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Evans

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Evans

Latest News From This Class

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

04/12/2014

Cawsom ymweliad diddorol gan techniquest. Bu'm yn edrych ar y ser a rhyfeddodau y gofod yn eu Starlab. Roeddem wrth ein boddau ac wedi mwynhau. Cawsom gyfle i edrych ar y planedau yn ogystal ac edrych ar y ser sydd yn ein cysawd ni. We had a very interesting visit by Techniquest. We looked at the stars and the extraordinary aspects of the universe in their Starlab. We really enjoyed and had lots of fun. We had the opportunity to look at the planets and the stars that fill our solar system.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :