Ysgol Derwen
  

Y Ganolfan

Rydyn yn ddosbarth o un deg tri disgybl sydd yn amrywio mewn oedran o bedwar i unarddeg blwydd oed, mae gennym ni pump athro/athrawes - Mr Griffiths, Mrs Morris, Miss Iles, Miss Williams, a Miss Lloyd. Fel dosbarth rydyn yn mwynhau gweithgareddau cyffroes ac ymarferol sydd yn helpu ni i ddysgu mewn amgylchedd hapus a saff.

We are a class of thirteen pupils, ranging between four and eleven years of age. We have five teachers - Mr Griffiths, Mrs Morris, Miss Iles, Miss Williams and Miss Lloyd. As a class we enjoy participating in exciting, practical activities which help us to learn in a happy and safe environment.

Tymor yr Hydref

Mae disgyblion y dosbarth wedi dewis i ddilyn trywydd pobl a lleoliadau arbennig y tymor yma yn ôl ein themâu 'Pethau arbennig'

Bydden ni'n ymchwilio pobl a llefydd sydd yn arbennig i ni, gan ymchwilio swyddi a phobl sydd yn helpu ni, ac adeiladau sydd yn arbennig i ni. Bydden ni'n ymarfer sgiliau cwestiynu ac ateb gan ddefnyddio brawddegau llawn sydd yn cynnwys y gystrawen gywir. Bydden ni'n gwahodd pobl i'n dosbarth gan gyfathrebu dros e-bost a chwestiynu'r derbynnydd am eu gyrfa nhw.

Byddwn yn defnyddio ystod o sgiliau rhifedd yn drawsgwricwlaidd wrth ymchwilio saleriau, pellter ac amser. Bydden ni'n datblygu dealltwriaeth o werth lle, dwbli a haneri a thalgrynnu, ac yn dysgu i ddweud yr amser ac ymarfer lluosi.

Yn ein gwersi gwyddoniaeth bydden ni'n cynnal arbrawf gwyddonol ar hylendid personol a sut rydyn ni'n cadw ein hun yn lan, bidden ni'n gweithio tuag at greu caffi yn ein dosbarth a gwahodd disgyblion o ddosbarth arall i fwynhau diod a byrbryd bach gyda ni.

Mi fydd angen gwisg ymarfer corff ar ddisgyblion ar ddydd Llun a dydd Gwener. Mae croeso i chi gadael gwisg yn yr ysgol ar gyfer y tymor os dymunwch.

Autumn term

We have decided to study special people and special places this term as our theme is 'Special things'.

We will research people and locations that are special to us, looking into careers, people who help us and places/buildings that are important to us. We will be practicing different questioning and answering techniques using full sentences. We will be writing an invitation, communicating through e-mail and hopefully questioning the recipient in person about their chosen career.

We hope to use various mathematical skills across the curriculum to discover different salaries, distance and time. We will using place value, halving, doubling and rounding as well as learning to tell the time and practicing our times tables.

Through science we plan to investigate hygiene and how to keep ourselves and our areas clean, working towards creating a café within our class and inviting pupils to come and enjoy a snack and a drink with us.

Pupils will need PE kit on Mondays and Fridays, you are welcome to leave a kit in school if you wish.

Y Ganolfan

Y Ganolfan

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :