Ysgol Derwen
  

Y Ganolfan - Mr Griffiths, Miss Iles a Mrs Johnston

Rydyn ni'n ddosbarth o ddeuddeg disgybl sydd yn amrywio mewn oedran o ddosbarth derbyn at flwyddyn 6. Mae llawer o ddawnau gyda ni yn ein dosbarth ni ac rydyn ni'n arbenigo mewn agweddau amrywiol. Rydyn ni'n ffrindiau da ac rydyn ni'n mwynhau dysgu trwy weithgareddau cyffrous ac ymarferol, gweithgareddau tu allan a gweithgareddau chwarae rôl. Fel dosbarth rydyn ni'n ymdrechi i ddangos parch, parod a diogel trwy'r amser. Mae'n bwysig ein bod ni'n gweithio fel tîm i greu dosbarth hyfryd lle rydyn ni'n mwynhau mynychu. Yr athrawon sydd yn helpu ni yn y dosbarth yw Mr Griffiths, Miss Iles, Mrs Johnston, Miss Lloyd a Miss Thomas.

We are a class of twelve pupils, ranging between reception class and year 6. We have many talents in our class and we are all good at different things. We are all friends and we enjoy learning through practical activities, being outside and role play activities. As a class we practice being respectful, ready and safe at all times. It is important that we work together to create a happy and safe environment that we all enjoy being in. The teachers who help us in class are Mr Griffiths, Miss Iles, Mrs Johnston, Miss Lloyd and Miss Thomas.

Tymor yr Hydref 2021

Ein themâu tymor yma yw Syllu ar y Sêr. Rydyn ni wedi dewis i ddysgu am 'fi fy hun', 'Sêr y gymuned' a lleoliadau bwyta sydd wedi ennill gwobr glendid bwyd o 5 seren. Bydd cyfleoedd i ni drafod ac ysgrifennu disgrifiadau ohonon ni ein hun, ein ffrindiau a phwy sydd yn bwysig i ni, byddwn hefyd yn ysgrifennu at sêr y gymuned ac yn ymchwilio gwobrau glendid sefydliadau bwyta lleol. Bydd cyfleoedd dyddiol i ddarllen testunau amrywiol, gan gynnwys cerddi, a thestunau darllen ffeithiol. Yn ein gwersi rhifedd mi fydden ni'n datblygu ein sgiliau adio a thynnu a dealltwriaeth o berthynas rhifau, bydd cyfleoedd i fesur hyd, mas a phwysau, darllen yr amser a chyflwyno data ar ddiagramau Venn a Charol

Bydd llawer o weithgareddau lles yn digwydd yn ein dosbarth trwy ystod o wahanol ffyrdd, megis canu, dawnsio, ioga, anadlu, lliwio a chwarae gemau. Am wyddoniaeth, bydden ni'n astudio'r planedau sydd yn nghydysawd yr haul ac mi fydd cyfleoedd i astudio pobl bwysig mewn amryw o grefyddau eraill.

Spring Term 2021

Our theme this term is Star Gazing. We have chosen to learn about ourselves, 'Stars of the community' and food establishments that have been awarded 5 stars for food hygiene. There will be opportunities for us to present information and write about ourselves, our friends and who is important to us; we will also be writing letters to stars of the community and investigating what it takes to earn a food hygiene score of 5 stars. We will have daily opportunities to develop our reading skills through a variety of reading materials, including poems and factual genres. We will be developing our addition and subtraction skills and understanding of place value in maths, there will also be opportunities to measure length, mas and weight, read the time and present data via Venn diagrams and Carroll diagrams.

We will develop well-being within our class through singing, dancing, yoga, breathing, colouring and other practical games and activities. For science, we will be studying the planets that are in our solar system and consider important figures in a variety of religions.

Y Ganolfan - Mr Griffiths, Miss Iles a Mrs Johnston

Y Ganolfan - Mr Griffiths, Miss Iles a Mrs Johnston

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :