Ysgol Derwen
  

Y Ganolfan

Rydyn yn ddosbarth o un deg dau disgybl sydd yn amrywio mewn oedran o bedwar i unarddeg blwydd oed, mae gennym ni pump athro/athrawes - Mr Griffiths, Mrs Morris, Miss Iles, Miss Williams, a Miss Lloyd. Fel dosbarth rydyn yn mwynhau gweithgareddau cyffrous ac ymarferol sydd yn helpu ni i ddysgu mewn amgylchedd hapus a saff.

We are a class of twelve pupils, ranging between four and eleven years of age. We have five teachers - Mr Griffiths, Mrs Morris, Miss Iles, Miss Williams and Miss Lloyd. As a class we enjoy participating in exciting, practical activities which help us to learn in a happy and safe environment.

Tymor y Gwanwyn

Mae disgyblion y dosbarth wedi dewis i ddilyn straeon ffantasi a dreigiau'r tymor yma yn ôl ein thema 'Trwy'r twll clo'

Bydden ni'n astudio'r stori Alys hudolus ac yn disgrifio cymeriadau'r stori. Hefyd defnyddiwn y stori i helpu ni greu stori ein hunain. Bydden ni'n defnyddio ansoddeiriau effeithiol ac yn pwysleisio pwysigrwydd dechrau, canol a diwedd stori.

Byddwn yn defnyddio ystod o sgiliau rhifedd yn drawsgwricwlaidd wrth ymchwilio siapiau 2D a 3D gan arbrofi gydag onglau a siapiau cymesur. Bydden ni'n datblygu dealltwriaeth o ffracsiynau a thebygolrwydd ac yn parhau i ddatblygu ein dealltwriaeth o amser.

Yn ein gwersi gwyddoniaeth bydden ni'n astudio nodweddion sain ac yn cynnal ymchwil gwyddonol ar sut mae sain yn teithio gan bwysleisio pwysigrwydd prawf teg..

Yn rhan o'n prosiect byddwn yn dylunio a chreu hetiau amrywiol er mwyn gwisgo mewn parti Wil Wirion Bost ar ddiwedd y tymor. Yn ogystal â hyn byddwn yn darllen a cheisio creu basdata gyda chanlyniadau'r gwaith dylunio.

Mi fydd angen gwisg ymarfer corff ar ddisgyblion ar ddydd Llun a dydd Gwener. Mae croeso i chi gadael gwisg yn yr ysgol ar gyfer y tymor os dymunwch.

Autumn term

We have decided to study fantasy stories and dragons this term as our theme is 'Through the keyhole'.

We will study the story Alice in Wonderland and describe characters from the story. We will also use the story to help us create our own story. We will use effective adjectives and emphasize the importance of a beginning, middle and end of a story.

We will use various mathematical skills across the curriculum to research 2D and 3D shapes along with angles and symmetrical shapes. We will develop our understanding of fractions and probability and continue to develop our understanding of time.

Through science we plan to investigate sound features and conduct an experiment on how sound travels emphasizing the importance of fair testing.

Pupils will need PE kit on Mondays and Fridays, you are welcome to leave a kit in school if you wish.

Y Ganolfan

Y Ganolfan

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :