Ysgol Derwen
  

Y Ganolfan

Rydyn yn ddosbarth o un deg dau disgybl sydd yn amrywio mewn oedran o bedwar i unarddeg blwydd oed, mae gennym ni pump athro/athrawes - Mr Griffiths, Mrs Morris, Miss Iles, Miss Williams, a Miss Lloyd. Fel dosbarth rydyn yn mwynhau gweithgareddau cyffrous ac ymarferol sydd yn helpu ni i ddysgu mewn amgylchedd hapus a saff.

We are a class of twelve pupils, ranging between four and eleven years of age. We have five teachers - Mr Griffiths, Mrs Morris, Miss Iles, Miss Williams and Miss Lloyd. As a class we enjoy participating in exciting, practical activities which help us to learn in a happy and safe environment.

Tymor yr Haf

Mae disgyblion y dosbarth wedi dewis i edrych ar ein ardal leol a ailgylchu y tymor yma yn ôl ein thema 'Ein byd rhyfeddol'

Bydden ni'n astudio'r ardal leol trwy fynd ar daith o amgylch ein pentref i weld pa mor lan ydy hi. Byddwn yn casglu unrhyw sbwriel ac yna yn trafod sut gall fod yn beryglus i bobl neu anifeiliaid y pentref. Hefyd rydym yn gobeithio mynd ar daith i weld beth sy'n digwydd i sbwriel ar ol iddo cael ei chasglu gan y cyngor.

Byddwn yn defnyddio ystod o sgiliau rhifedd yn drawsgwricwlaidd wrth ymchwilio a chreu graffiau gwahanol ac arbrofi gyda arian. Bydden ni'n parhau i ddatblygu ein dealltwriaeth o amser, siap a mesur o fewn y thema.

Yn ein gwersi gwyddoniaeth bydden ni'n astudio trydan a sut i greu a chynnal cylchred. Ailgylchu, edrych ar wahanol mathau o ddefnyddiau a Llosgfynyddoedd trwy gynnal ymchwil gwyddonol ar gymysgu deunyddiau i greu ffrwydriad.

Yn ystod y tymor byddwn hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol sy'n ymwneud a wythnos Dimentia Awareness, wythnos Iechyd Da a phroject Cymhwysedd Digidiol.

Mi fydd angen gwisg ymarfer corff ar ddisgyblion ar ddydd Llun a dydd Gwener. Mae croeso i chi gadael gwisg yn yr ysgol ar gyfer y tymor os dymunwch.

Summer term

We have decided to look at our local area and recycling this term as our theme is 'Our wonderful world'.

We will study the local area by going on a walk around our village to see how clean it is. We will collect any rubbish and discuss how it could be dangerous to people and animals. Also we are hoping to go on a trip to see what happens to the rubbish once it has been collected by the council.

We will use various mathematical skills across the curriculum to research and create various graphs and experiment with money. We will continue to develop our understanding of time, shape and measure within the theme.

Through science we plan to investigate Electricity and how to create and maintain a circuit. Recycling, look different types of materials and Volcanoes, conduct an experiment on mixing ingredients to create an explosion.

Pupils will need PE kit on Mondays and Fridays, you are welcome to leave a kit in school if you wish.

Y Ganolfan

Y Ganolfan

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :