Ysgol Derwen
  

Y Ganolfan - Mr Pearce & Mr Griffiths

Rydyn yn ddosbarth o ddeg disgybl sydd yn amrywio mewn oedran o bedwar i unarddeg blwydd oed, mae gennym ni pump athro/athrawes - Mr Pearce ,Mr Griffiths, Miss Iles, Miss Williams, a Miss Lloyd. Fel dosbarth rydyn yn mwynhau gweithgareddau cyffroes ac ymarferol sydd yn helpu ni i ddysgu mewn amgylchedd hapus a saff.

We are a class of ten pupils, ranging between four and eleven years of age. We have five teachers - Mr Pearce, Mr Griffiths, Miss Iles, Miss Williams and Miss Lloyd. As a class we enjoy participating in exciting, practical activities which help us to learn in a happy and safe environment.

Mae disgyblion y dosbarth wedi dewis i ddilyn trywydd 'Priodasau' a 'Morladron' y tymor yma yn ôl ein themâu 'Glanlanwyr'

Mi fydd disgyblion yn cael cyfle i ymchwilio I wahanol fathau o briodasau a dylunio a chynnal priodas ein hun, mi fydd nifer o sgiliau hanfodol yn cael eu defnyddio wrth baratoi am y wledd yma. Wrth ymchwilio morladron rydyn am ddatblygu ein dealltwriaeth o forladron enwog o Gymru a'r hanes tu hwnt i chwedlau enwog y Morladron yma.

Mi fyddwn ni'n datblygu dealltwriaeth rhifedd yn ôl anghenion pob unigolyn yn ystod ein gwersi mathemateg. Byddwn hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ymarfer sgiliau mewn ffordd drawsgwricwlaidd, wrth gadw at gyllid penodol (arian) ac wrth ddylunio llong morladron (hyd a lled)

Mi fydd angen gwisg ymarfer corff ar ddisgyblion ar y diwrnodau yma:

Blwyddyn 2 - Dydd Llun

Blwyddyn 3 - Dydd Mercher a Gwener

Blwyddyn 4 - Dydd Mercher a Gwener

Blwyddyn 5 - Dydd Mawrth a Gwener

Blwyddyn 6 - Dydd Iau a Gwener

Mae croeso i chi gadael gwisg yn yr ysgol ar gyfer y tymor os dymunwch.

As a class we have decided to study 'weddings' and 'Pirates' as part of our 'Castaway' theme.

During our language lessons pupils will have opportunities to investigate wedding traditions from different religions and prepare a celebration of their own. Whilst studying Pirates we will develop our knowledge of famous Welsh pirates and study the history behind Pirate tales and traditions.

We will concentrate on developing number skills according to the need of each pupil on a daily basis. We will also provide opportunities for pupils to practice skills during cross-curricular activities, by keeping to a set budget (money) and designing a pirate ship (measures).

Pupils will need PE kit on the following days:

Year 2 “ Monday

Year 3 “ Wednesday and Friday

Year 4 “ Wednesday and Friday

Year 5 “ Tuesday and Friday

Year 6 “ Thursday and Friday

You are welcome to leave a kit in school if you wish

Y Ganolfan - Mr Pearce & Mr Griffiths

Y Ganolfan - Mr Pearce & Mr Griffiths

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :