Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Croeso i Flwyddyn 2

Mae 27 ohonom ym Mlwyddyn 2 . Miss Jenkins, Miss Evans a Mrs Brill sy'n gweithio gyda ni. Rydym yn dosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, crefft, defnyddio TGCh a chwaraeon. Yn y bore, byddwn yn cyflawni sesiwn darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn byddwn yn mwynhau sesiwn prosiect (thema). Byddwn yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth. Cofiwch eich cit !

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iath', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

Welcome to Year 2 !

There are 27 of us in Year 2. Miss Jenkins, Miss Evans and Mrs Brill work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy many interesting activities including reading, writing, mathematics, craft, using ICT and P.E. In the morning, we complete reading, language and mathematics sessions and in the afternoon, we enjoy project (thematic) work. We enjoy Physical Education (PE) every Tuesday afternoon. Remember your kit !

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

.

Tymor yr Haf / Summer term

Ein Byd Rhyfeddol / Our Wonderful World

...

Ein thema tymor yma ydy 'Ein Byd Rhyfeddol'. Penderfynwyd ar y cyd, i ddysgu am Y Goedwig a'r jyngl.

Yn ystod gwersi iaith byddwn yn darllen ac ymateb i stori 'Deg Olau Disglair a 'Y Gryffalo' gan ysgrifennu llyfryn gwybodaeth a disgrifiad. Wrth astudio 'Ar goll yn y coed' byddwn yn darllen ac ysgrifennu erthygl papur newyddion.

Yn ystod gwersi Mathemateg y tymor yma, byddwn yn defnyddio rhifau hyd at 1000 i gyfri ymlaen ac yn ôl, talgrynnu a threfnu rhifau. Byddwn yn defnyddio tablau lluosi 2, 3, 4, 5 a 10 i ddatrys problemau. Byddwn yn 'talu' a rhoi newid am eitemau hyd at £1/£2. Byddwn yn datblygu sgiliau adio, tynnu, lluosi a rhannu, yn ogystal â haneru a dybli I ddatrys problemau. Byddwn yn darllen amser ar gloc analog a digidol, mesur cynhwysedd (ml) yn ogystal â darllen, cofnodi a dadansoddi data mewn i graff, siart cylch a thabl.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau prosiect/thema yn draws cwricwlaidd gyda thasgau llawn hwyl ! Byddwn yn darllen ac astudio stori 'Ar Goll yn y coed' er mwyn dylunio, creu ac arbrofi wrth greu barcud. Yn ogystal a hyn, byddwn yn cynllunio a pharatoi perfformiad ar gyfer Cyngerdd dathlu 10 mlynedd Cwm Derwen!

Edrychwn ymlaen at fynd ar ein trip i ganu a dawnsio gyda Martyn Geraint yn ogystal a hwyl a sbri yn y parc.

.

Our theme this term is 'Our Wonderful World'. Together, we have decided to learn about Woodlands and the Jungle.

During language lessons, we will be reading and responding to 'Deg Olau Disglair' and 'Y Gryffalo' stories by writing an information booklet and a description. While studying 'Ar Goll yn y coed' we will be reading and writing a newspaper article.

During Mathematics lessons this term, we will be using numbers to 1000 to count forward and backwards, rounding and order numbers. We will use 2, 3, 4, 5, and 10 times tables to solve problems. We will 'pay' and calculate change for items up to £1/£2. We will be using our addition, subtraction, multiplication and division skills, in addition to doubling and halving to solve problems. We will be telling the time on analogue and digital clocks, develop measurement skills (capacity ml), in addition to reading, recording and analysing in a graph and table.

Literacy and Numeracy tasks will be taught across the curriculum through exciting and fun activities! We will be reading and studying 'Ar Goll yn y coed' in order to design, create and experiment to create a kite. In addition to this, we will be planning and preparing a performance to celebrate at Cwm Derwen's 10th year concert.

We look forward to our trip where we will enjoy singing and dancing with Martyn Geraint and lots of fun in the park.

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :