Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Croeso i Flwyddyn 2

Mae 27 ohonom ym Mlwyddyn 2 . Miss Jenkins, Miss Evans a Mrs Brill sy'n gweithio gyda ni. Rydym yn dosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, crefft, defnyddio TGCh a chwaraeon. Yn y bore, byddwn yn cyflawni sesiwn darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn byddwn yn mwynhau sesiwn prosiect (thema). Byddwn yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth. Cofiwch eich cit !

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iath', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

Welcome to Year 2 !

There are 27 of us in Year 2. Miss Jenkins, Miss Evans and Mrs Brill work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy many interesting activities including reading, writing, mathematics, craft, using ICT and P.E. In the morning, we complete reading, language and mathematics sessions and in the afternoon, we enjoy project (thematic) work. We enjoy Physical Education (PE) every Tuesday afternoon. Remember your kit !

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

.

Tymor yr Gwanwyn / Spring term

Trwy'r Twll Glo / Through the Keyhole

..

Ein thema tymor yma ydy 'Trwy'r Twll Glo'. Penderfynwyd ar y cyd, i ddysgu am Santes Dwynwen a dathliadau Carnifal yng Nghymru ac ar draws y byd.

Yn ystod gwersi iaith, byddwn yn darllen ac ymateb i stori Santes Dwynwen gan drefnu digwyddiadau, datblygu defnydd o ansoddeiriau ac ailddweud y stori. Wrth astudio stori 'Carnifal y Creaduriaid' edrychwn ymlaen at ysgrifennu cyfarwyddiadau er mwyn dylunio a chreu penwisg ein hunain i'r carnifal. Byddwn yn defnyddio sgiliau mynegi barn i berswadio Mrs Matthews i adael i ni gynnal carnifal ein hunain ac yna ysgrifennwn wahoddiad i rhieni dod i ddathlu gyda ni (dyddiad i ddod)

Yn ystod gwersi Mathemateg y tymor yma, byddwn yn defnyddio rhifau hyd at 100 a thu hwnt i gyfri ymlaen ac yn ôl, talgrynnu a threfnu rhifau. Byddwn yn defnyddio tablau lluosi 2, 5 a 10 i ddatrys problemau. Byddwn yn 'talu' am eitemau hyd at £1 ac yn rhoi newid o luosrifau 10c. Byddwn yn datblygu sgiliau adio, tynnu, lluosi a rhannu, yn ogystal â haneru a dybli. Byddwn yn trafod nodweddion siapiau 3D, darllen tymheredd, darllen amser ar gloc analog a digidol, mesur (mm/cm) a phwyso (g) yn ogystal â darllen, cofnodi a dadansoddi data mewn i graff a thabl.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau prosiect/thema yn draws cwricwlaidd gyda thasgau llawn hwyl ! Edrychwn ymlaen at gynllunio Carnifal ble byddwn yn ysgrifennu rhestr siopa, cyfrifo cyfanswm a newid, ysgrifennu bwydlen, ffracsiynau brechdanau, mesur a phwyso wrth goginio a hefyd llawer o ganu a dawnsio wrth gwrs!

Edrychwn ymlaen at gyflwyno stori Santes Dwynwen i chi yn ystod Gwasanaeth dosbarth ar Ionawr 26ain. Croeso cynnes i rieni blwyddyn 2! Byddwn hefyd yn cynnal Gweithdy Carnifal i rieni ar ddiwedd y tymor (dyddiad i ddod)

.

Our theme this term is 'Through the Keyhole'. Together, we have decided to learn about Santes Dwynwen and Carnival celebrations in Wales and around the world.

During language lessons, we will read and respond to the story of Santes Dwynwen organising events, developing the use of adjectives and re-telling the story. When studying the story of 'Carnifal y Creaduriaid' (Carnival of the Creatures) we look forward to writing instructions to design and create our own headdress for the carnival. We will be expressing our opinions to persuade Mrs Matthews to allow us hold our own carnival in school. We will then be writing an invitation for parents to join us in celebrating the Carnival (date to follow)

During Mathematics lessons this term, we will use numbers up to 100 and beyond to count on and back, round and order numbers. We will use multiplication tables 2, 5 and 10 to solve problems. We'll pay for items up to £ 1 and give change of multiples of 10p. We will develop addition, subtraction, multiplication and division skills, in addition to halving and doubling. We will discuss the characteristics of 3D shapes, read temperatures, read time on analog and digital clock, measure (mm / cm) and weighing (g) in addition to reading, recording and analysing data from graphs and tables.

Literacy and Numeracy tasks will be taught across the curriculum through exciting and fun activities! We look forward to planning our Carnival where we will write a shopping list, calculate total and change, write a menu, fractions of sandwiches, measure and weigh when cooking and of course lots of singing and dancing!

We look forward to introducing the story of Santes Dwynwen to you during our class assembly on January 26th . A warm welcome to all Year 2 parents! We will also be holding the Carnival workshop for parents at the end of the term (date to follow)

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :