Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Croeso i Flwyddyn 2

Mae 27 ohonom ym Mlwyddyn 2 . Miss Jenkins, Miss Evans a Mrs Brill sy'n gweithio gyda ni. Rydym yn dosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, crefft, defnyddio TGCh a chwaraeon. Yn y bore, byddwn yn cyflawni sesiwn darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn byddwn yn mwynhau sesiwn prosiect (thema). Byddwn yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth. Cofiwch eich cit !

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iath', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

Welcome to Year 2 !

There are 27 of us in Year 2. Miss Jenkins, Miss Evans and Mrs Brill work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy many interesting activities including reading, writing, mathematics, craft, using ICT and P.E. In the morning, we complete reading, language and mathematics sessions and in the afternoon, we enjoy project (thematic) work. We enjoy Physical Education (PE) every Tuesday afternoon. Remember your kit !

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

.

Tymor yr Hydref / Autumn term

Pethau sy'n arbennig i ni / Things that are important to us

...

Ein thema tymor yma ydy 'Pethau sy'n arbennig i ni'. Penderfynwyd ar y cyd, i ddysgu am ein teulu, fi fy hun, cartrefi a theganau.

Yn ystod gwersi iaith byddwn yn ysgrifennu hunanbortread o'n hunain a dysgu am deulu ein gilydd. Byddwn yn darllen ac yn ymateb i stori '3 mochyn bach' gan drefnu digwyddiadau, disgrifio cymeriadau ac ailddweud y stori. Wrth astudio stori 'Tedi a'r Trwyn Coch' edrychwn ymlaen at ysgrifennu cyfarwyddiadau er mwyn dylunio a chreu tegan ein hunain.

Yn ystod gwersi Mathemateg y tymor yma, byddwn yn defnyddio rhifau i/tu hwnt i 100 er mwyn cyfri ymlaen ac yn ôl, talgrynnu a threfnu rhifau. Byddwn yn defnyddio tablau lluosi 2, 5 a 10 i ddatrys problemau. Byddant yn 'talu' am eitemau hyd at £1 ac yn rhoi newid o luosrifau 10c. Byddwn yn adolygu siapiau 2D a 3D, darllen amser ar gloc analog, mesur (mm/cm) yn ogystal a darllen, cofnodi a dadansoddi data mewn tabl, pictogram a graff bar.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau prosiect/thema yn draws cwricwlaidd gyda thasgau llawn hwyl ! Rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen i ddysgu am noson tan gwyllt ac wrth gwrs byddwn yn mwynhau perfformio ein Sioe Nadolig i chi !

.

Our theme this term is 'Things that are important to us'. Together, we have decided to learn about our family, ourselves, our homes and toys.

During Language lessons this term, we will write a self-portrait of ourselves and learn about our families. We will read and respond to the story of '3 mochyn bach' (3 little pigs) by organising events, describe characters and re-tell the story. While studying the story 'Tedi a'r Trwyn Coch' we look forward to writing instructions to design and create their own toy.

During Mathematics lessons this term, we will be using numbers to/beyond 100 to count forward and backwards, round and arrange numbers. We will be using 2, 5 and 10 times tables to problem solve. We will be 'paying' for items to £1 and give change from multiples of 10p. We will revise 2D and 3D shapes, read the time on analogue clocks, measure (mm/cm) in addition to reading, recording and analyse data in a table, pictogram and bar graph.

Literacy and Numeracy tasks will be taught across the curriculum through a variety of exciting and fun activities! We are also looking forward to learning about bonfire night and of course we will enjoy performing our Christmas concert to you!

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :