Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 1 / Year 1 - Mrs Prosser

Croeso i Flwyddyn 1

Mae yna 27 o blant anhygoel ym mlwyddyn 1 ac rydym i gyd yn ffrindiau da. Rydym yn ffodus i gael Mr Grindal (athro dosbarth), Miss George a Mrs Brill i'n helpu ni.

Rydym yn gweithio'n galed iawn ac yn mwynhau dysgu y tu mewn a'r tu allan. Yn y bore, rydym yn cwblhau sesiynau darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn, rydym yn mwynhau cwblhau tasgau prosiect. Rydym yn ceisio siarad Cymraeg drwy'r amser ac yn gweithio'n galed i ennill bandiau 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' a 'darllenwr yr wythnos'.

Ein thema y tymor yma yw Crwydro Cymru. Byddwn yn defnyddio'r stori 'Barti a Bel yn Crwydro Cymru' yn ystod yr hanner tymor cyntaf fel sbardun ar gyfer ein gwaith. Byddwn yn dysgu am yr holl bethau brydferth sydd gan ein wlad i gynnig fel llefydd enwog, chwedlau enwog/storïau, cestyll, chwaraeon yng Nghymru a bwyd. Byddwn hefyd yn creu cawl ein hunain!

Yn ystod ein gwersi Iaith byddwn yn defnyddio straeon i ysgrifennu geiriau a brawddegau syml ac yn trafod ein gwaith ysgrifenedig. Yn ychwanegol at y gwersi iaith bydd gennym gweithgareddau darllen bob dydd i ymarfer sgiliau fel strategaethau ffoneg i ddatgodio geiriau a dysgu geiriau allweddol.

Yn ystod gwersi Mathemateg tymor hwn, byddwn yn cyfrif fesul 2, 5 a 10 a datrys problemau gan ddefnyddio rhifau hyd at 20. Byddwn hefyd yn dysgu sut i haneru rhifau a dysgu bondiau rhif hyd at 10. Byddwn hefyd yn prynu eitemau gydag arian a gweithio allan faint o newid dylse ni derbyn nôl.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn cael eu dysgu ar draws y cwricwlwm yn ystod sesiynau prosiect/thema trwy dasgau cyfoethog a deniadol! Rydym hefyd yn edrych ymlaen at berfformio ein gwasanaeth o flaen cynulleidfa ar yr 17eg o fis Chwefror!

Mae addysg gorfforol ar brynhawn dydd Iau- cofiwch eich cit!

Welcome to Year 1

There are 27 incredible children in year 1, and we are all good friends. We are lucky to have Mr Grindal (class teacher), Miss George and Mrs Brill to help us.

We work very hard and enjoy learning inside and outside. In the morning, we complete reading, language and mathematics sessions and in the afternoon, we enjoy completing project tasks. We try to speak Welsh all the time and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

Our theme this term is 'Exploring Wales'. We will be using the story 'Barti a Bel yn Crwydro Cymru'' during the first half term as a stimulus for our work. We will be learning about all the things our beautiful country has to offer such as famous places, famous legends/stories, castles, sport in Wales and food. We will also be making our own soup/cawl!

During our Language lessons we will use the stories to write words and simple sentences and discuss our written work. In addition to the language lessons we will have daily reading activities to practise skills such as phonics strategies to decode words and learn key words.

During Maths lessons this term, we will be counting in 2s, 5s and 10s and problem solving using numbers up to 20. We will also be learning how to halve numbers and learn our number bonds up to 10. We will also be buying items with money and working out how change we are due back.

Literacy and Numeracy skills will be taught across the curriculum during project / theme sessions through rich and engaging tasks! We also look forward to performing our assembly in front of an audience on the 17th of February!

P.E is on Thursday afternoons- remember your kit!

Blwyddyn 1 / Year 1 - Mrs Prosser

Blwyddyn 1 / Year 1 - Mrs Prosser

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :