Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 4 / Year 4 - Mrs Kestell

Croeso i flwyddyn 4/ Welcome to year 4

Croeso i flwyddyn 4!

Rydym yn gyffrous iawn o'r flwyddyn sydd o'n blaen ni eleni! Rydym wedi bod wrthi'n cynllunio a mapio ein themâu'r tymor hwn. Gan fod ein thema ni yw Y Peiriant Amser, penderfynom ni seilio ein thema ar 'Y Tuduriaid'. Mi fydd ein gwersi rhifedd, iaith a phrosiect yn ein galluogi ni i ddysgu ac ehangu ein gwybodaeth a dealltwriaeth am Y Tuduriaid. Bydd sgiliau ar draws y cwricwlwm yn cael ei blethu ym mhob gwers addysgwyd.

Mi fydd ein gwersi prosiect yn cael ei chynllunio yn gysylltiedig ag Olwyn Dasc a phrosiectau byw er mwyn sicrhau bod profiad pob unigolyn yn y dosbarth yn gysylltiedig â'r bywyd tu hwnt i'r dosbarth. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ddysgu sut i chwarae'r recorder, dawns draddodiadol o gyfnod Y Tuduriaid, creu a pharatoi gwledd Y Tuduriaid. Rydym eisoes wedi trefnu ymweliad i Lancaeach Fawr er mwyn sbarduno ein dysgu ymhellach gan ddysgu am blant, bwyd a moddion yn ystod y cyfnod!

Rydym yn cynnal ein gwersi addysg gorfforol pob Dydd Llun a Dydd Iau, felly gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod eich plentyn yn dod â chit ymarfer corff ysgol ar gyfer y diwrnodau hyn. Mi fydd llyfrau darllen a gwaith cartref yn cael eu hanfon pob dydd Gwener. Disgwylir i chi ddychwelyd â llyfrau darllen i'r ysgol pob dydd Llun a gwaith cartref pob dydd Iau.

Rydym yn hapus iawn i fod ym mlwyddyn 4 ac yn frwd iawn i ddechrau ein taith!

Welcome to Year 4!

We are very excited for the academic year ahead of us! We have been busy planning and mapping our topics for this term. As our topic for this term is 'Time Machine', we have decided to base our topic on 'The Tudors'. Our numeracy, literacy and project lessons will allow us to learn and expand our knowledge and understanding of The Tudors. The cross curricular skills will interlink into every lesson taught.

Our project lessons will be taught based on 'Olwyn Dasc' and life projects to ensure each individual experiences lessons connected to real life situations outside of the classroom. We are very much looking forward to learning how to play the recorder, a traditional Tudor dance, and to create and plan a Tudor banquet. We have already planned our visit to Llancaeach Fawr where we will learn about children, food and medicine during the Tudor times.

Our physical education lessons are every Monday and Thursday afternoon, therefore we kindly ask that your child brings school kit for these days. Reading books and homework will be given out every Friday. We ask that you bring your reading books into school every Monday and homework to be returned every Thursday.

We are very happy to be in year 4 and are excited to begin our journey!

Blwyddyn 4 / Year 4 - Mrs Kestell

Blwyddyn 4 / Year 4 - Mrs Kestell

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :