Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mrs Cribb

Croeso i flwyddyn 3/ Welcome to year 3

Helo a chroeso i flwyddyn 3! Rydym yn ddosbarth o 25 o blant, 9 merch a 16 bachgen. Ein athrawes ydy Mrs Cribb ac mae Miss Terry a Miss Jones yn helpu ni yn y dosbarth hefyd. Rydym yn ddosbarth hapus, cyfeillgar a brwdrydig ac yn edrych ymalen at her newydd. Mae'n adeg cyffrous yn cychwyn yn yr adran Iau ac yn barod am ein taith newydd. Rydym yn ffodus eleni i gael ardal tu allan newydd sbon, ac yn awyddus i'w ddefnyddio yn ddyddiol. Fe fydd yr ardal yn datblygu ein sgiliau adeiladwaith, creadigol a datrys problemau. Byddwn yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Iau. Cofiwch eich cit ! Rydym yn hoffi derbyn canmoliaeth a dathlu ein llwyddiannau ac edrychwn ymalen at ennill bandiau yn wythnosol a gwobrau am gasglu 10 seren ar ein cerdiau clôd! Ymlaen a ni!

Hello and welcome to year 3! We are a class of 25 children, 9 girls and 16 boys. Our teacher is Mrs Cribb and Miss Terry and Miss Jones also support us in class. We are a happy, friendly and enthusiastic class who look forward to new challenges. It is an exciting time for us beginning our journey together in the juniors. We are fortunate this year to have a brand new outdoor classroom and are excited to explore it!The area will encourage us to develop our creative, construction and problem solving skills. We enjoy Physical Education on Tuesday. Please remember your kit! We enjoy accepting praise and celebrating our achievements, we look forward to winning special bands in assembly every Friday as well as collection 10 stars in class on our personal praise cards. Let's go!

Blwyddyn Newydd Dda!

Y tymor yma, ein thema yw 'Crwydro Cymru'. Mae'r plant wedi bod wrthi yn mapio syniadau am beth hoffen nhw ddysgu am Gymru.

Yn ein gwersi llythrennedd, ydym wedi penderfynu edrych ar hanes yr iaith Gymraeg megis 'Welsh knot', S4C a'r Urdd. Fe fyddwn yn dadlu yn erbyn ac o blaid pwysigrwydd yr iaith Gymraeg.

Yn ein gwersi rhifedd rydym am fesur pellter mae beicwyr mynydd yn teithio a uchder mynyddoedd trwy ddefnyddio unedau safonol e.e. milimetrau, centimetrau, metrau a kilometrau. Rydym hefyd am gymharu tymheredd mewn mynyddoedd ar ledled Cymru a dysgu am raddfa themomedr yn fwy ac yn is na 0°C.

Yn ein gwaith prosiect rydym am edrych ar ddaearyddiaeth ein gwlad sef, lleoliad mynyddoedd, llynoedd a chestyll yng Nghymru a'i cyfuno gyda dysgu am feicwyr/seiclwyr enwog o Gymru, fel Geraint Thomas a Manon Carpenter. Yn ogystal â hynny, mae'r plant eisiau dysgu am enwogion Cymru yn y byd chwaraeon, teledu a cherddoriaeth.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu adnoddau a fyddai'n cefnogi ein dysgu, fe fyddwn yn gwerthfawrogi eich cyfraniad. Diolch!

************************************************************

Happy New Year!

This term our theme is 'Wandering through Wales'€. The children have been mapping their ideas about what they would like to learn about Wales.

In our literacy lessons, we have decided to look at the history of the Welsh language i.e. the Welsh knot, S4C and the Urdd. We will be debating points for and against the importance of the Welsh language.

In our numeracy lessons we want to measure, distance mountain biker's travel and compare the height of mountains by using standard units e.g. millimeters, centimeters, meters and kilometers. We also want to compare the temperatures of mountains across Wales and learn to read a thermometer above and below 0°C.

In our project work, we would like to study the geography of our country for example, Welsh mountains, lakes and castles. We would like to combine this with learning about famous Welsh mountain bikers and cyclists; Geraint Thomas and Manon Carpenter. In addition to this, the children would like to learn about famous Welsh celebrities in the world of sport, music and acting.

If you have any information or resources to contribute towards our learning, we would appreciate your support. Diolch!

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mrs Cribb

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mrs Cribb

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :