Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen-Hopkins

Croeso i flwyddyn 5/ Welcome to year 5

Croeso i flwyddyn 5! Welcome to Year 5!

Mae 22 o blant yn ein dosbarth ni ac rydym yn edrych yn fawr iawn i weithio yn galed i Mr Owen-Hopkins a Mrs Woods. Mi fydd ein gwersi ymarfer corff yn digwydd ar ddydd Mawrth a ddydd Gwener. Ar y diwrnodau yma rydw i'n cael gwigo fy nillad ymarfer corff i'r ysgol i hwyluso'r broses o baratoi ar gyfer y gwersi. Rydym yn gyffrous iawn i wethio yn galed a dysgu am llawer o bethau newydd.

Rydym am gychwyn ein tymor cyntaf ym mlwyddyn 5 gan atgyfnerthu ein wybodaeth am gwerthoedd aur yr ysgol sef, Parch, Parod a Diogel. Rydym am greu ffeil o ffeithiau i ddangos beth mae'r gwerthoedd yn ei olygu ac yna trosgwlyddo'r wybodaeth i chreu cyflwyniad drwy Slides neu Docs. Am weddill y tymor rydym yn bwriadu dysgu am yr Ail Ryfel Byd. Rydym am ddefnyddio y wybodaeth sydd ganddom yn barod i gynllunio pa agweddau o'r Rhyfel hoffem ddysgu amdano ymhellach. Wrth ddefnyddio'r Ail Ryfel Byd fel sylfaen ein thema, gobeithiwn ysgrifennu llythyr, creu ymson a chyflwyno portread o gymeriad o'r Rhyfel.

Rydym yn awyddus iawn i fynd i Langrannog bellach ymlaen yn y flwyddyn ond ar y funud rydym yn disgwyl i glywed sut fydd cyfyngiadau COVID yn effeithio ar ein gallu i fynd a fwynhau. Pan fydd mwy o wybodaeth yn dod i'r ysgol fe fydd y wybodaeth yn cael ei rannu efo'r plant a'r rhieni.

.

There are 22 children in our class and we look forward to working hard for Mr Owen-Hopkins and Mrs Woods. Our PE lessons will take place on Tuesdays and Fridays and on these days we get to wear our PE kits to school to help prepare for the lessons. We are very excited to push hard and learn about many new things during the course of the year.

We want to start our first term in year 5 by reinforcing our knowledge of the school's golden values of Respect, Readiness and Safe. We want to create a fact file to show what the values mean and then transfer the information to create a presentation via Slides or Docs. For the rest of the term we plan to learn about World War II. We want to use the knowledge we already have to plan which aspects of the War we would like to learn more about. Using the Second World War as the basis for our theme, we hope to write a letter, create a monologue and present a portrait of a character from the War.

We are very keen to go to Llangrannog later in the year but at the moment we expect to hear how COVID restrictions will affect our ability to go and enjoy. When more information comes to school the information will be shared with the children and parents.

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen-Hopkins

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen-Hopkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :