Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Croeso i Flwyddyn 2 / Welcome to Year 2

Mae 29 ohonom ym Mlwyddyn 2 . Miss Jenkins, Mr Jones a Mrs Jones sy'n gweithio gyda ni. Rydym yn dosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, crefft, adeiladu, chwarae rol, defnyddio TGCh a chwaraeon. Yn y bore, byddwn yn cyflawni sesiwn darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn byddwn yn mwynhau sesiwn prosiect (thema). Byddwn yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth. Cofiwch eich cit !

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iath', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

Welcome to Year 2

There are 29 of us in Year 2. Miss Jenkins, Mr Jones and Mrs Jones work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy many interesting activities including reading, writing, mathematics, craft, building, role play, using ICT and P.E. In the morning, we complete reading, language and mathematics sessions and in the afternoon, we enjoy project (thematic) work. We enjoy Physical Education on Tuesday. Please remember your kit !

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

.

Tymor yr Hydref 2018 / Autumn Term 2018

Syllu ar y ser / Star Gazing

..

Ein thema tymor yma ydy 'Syllu ar y sêr'. Penderfynwyd ar y cyd, i ddysgu am y gofod, planedau, estroniaid a theithio i'r lleuad.

Yn ystod gwersi iaith, byddwn yn darllen ac ymateb i stori 'Sgleinio'r Lleuad' gan drefnu digwyddiadau ac ailddweud stori a disgrifio cymeriadau. Byddwn yn astudio stori 'Pobl y pants o'r gofod' gan ysgrifennu disgrifiad o estron ein hunain. Edrychwn ymlaen at ysgrifennu cyfarwyddiadau er mwyn dylunio a choginio bisgedi ar gyfer ein gweithdy.

Yn ystod gwersi Mathemateg y tymor yma, byddwn yn defnyddio rhifau i 100 i gyfri ymlaen ac yn ol a threfnu rhifau. Byddwn yn defnyddio tablau lluosi 2, 5 a 10 i ddatrys problemau. Byddant yn 'talu' am eitemau hyd at £1 ac yn rhoi newid o luosrifau 10c. Byddwn yn adolygu siapiau 2D a 3D, darllen amser ar gloc analog, datblygu sgiliau mesur (mm/cm) yn ogystal a darllen, cofnodi a dadansoddi mewn tabl, pictogram a graff bar.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau prosiect/thema yn draws cwricwlaidd gyda thasgau llawn hwyl ! Rydym yn gweithio tuag at gynllunio a darparu gweithdy i rieni. Byddwn yn ysgrifennu gwahoddiad, pwyso a dybli gostau cynhwysion i goginio bisgedi, defnyddio sgiliau TGCh i ddylunio a chreu ffilm fer i rieni.

Rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen at ddysgu am noson tan gwyllt ac wrth gwrs byddwn yn mwynhau perfformio ein Sioe Nadolig i chi !

.

Our theme this term is 'Star Gazing'. Together, we have decided to learn about space, planets, aliens and traveling to the moon. During language lessons, we will read and respond to 'Sgleinio'r Lleuad' story by arranging events and re-telling the story and describing characters. We will be studying 'Pobl y Pants o'r Gofod' story and writing a description of our own alien. We're looking forward to writing instructions to design and cook biscuits for our workshop.

During Mathematics lessons this term, we will be using numbers to 100 to count forward and backwards and ordering numbers. We will use 2, 5, and 10 times tables to solve problems. We will 'pay' for items up to £1 and give change from multiples of 10. We will revise 2D and 3D shapes, tell the time on analogue clocks, develop measurement skills (mm/cm) and read, record and analyse pictogram and bar graph.

Literacy and Numeracy tasks will be taught across the curriculum through exciting and fun activities! We will be looking forward to planning and providing a workshop for parents. In preparation, we will be writing an invitation, weighing and doubling costs of ingredients to cook biscuits and use ICT skills to design and create a short film for parents.

We are also looking forward to learning about bonfire night and of course we will enjoy performing our Christmas concert to you!

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :