Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Croeso i Flwyddyn 2 / Welcome to Year 2

Mae 31 ohonom ym Mlwyddyn 2 . Miss Jenkins, Mr Jones a Mrs Jones sy'n gweithio gyda ni. Rydym yn dosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, crefft, adeiladu, chwarae rol, defnyddio TGCh a chwaraeon. Yn y bore, byddwn yn cyflawni sesiwn darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn byddwn yn mwynhau sesiwn prosiect (thema). Byddwn yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth. Cofiwch eich cit !

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iath', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

Welcome to Year 2

There are 31 of us in Year 2. Miss Jenkins, Mr Jones and Mrs Jones work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy many interesting activities including reading, writing, mathematics, craft, building, role play, using ICT and P.E. In the morning, we complete reading, language and mathematics sessions and in the afternoon, we enjoy project (thematic) work. We enjoy Physical Education on Tuesday. Please remember your kit !

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

.

Tymor yr Gwanwyn 2019 / Spring Term 2019

Crwydro Cymru / Exploring Wales

...

Ein thema tymor yma ydy 'Crwydro Cymru'. Penderfynwyd ar y cyd, i ddysgu am Santes Dwynwen, lleoliadau yng Nghymru ac edrychwn ymlaen i gynllunio a chynnal Tê Cymreig.

Yn ystod gwersi iaith byddwn yn astudio stori 'Barti a Bel yn Crwydro Cymru', ysgrifennu barddoniaeth a llythyr. Wrth darllen ac ymateb i stori 'Wendi Wlanog' byddwn yn ysgrifennu dyddiadur am deithio fyny'r Wyddfa. Wrth ddathlu diwrnod Santes Dwynwen byddwn yn darllen ac ymateb i'r stori, ailddweud y stori a disgrifio cymeriad.

Yn ystod gwersi Mathemateg y tymor yma, byddwn yn defnyddio rhifau hyd at 1000 i gyfri ymlaen ac yn ôl, talgrynnu a threfnu rhifau. Byddwn yn defnyddio tablau lluosi 2, 5 a 10 i ddatrys problemau. Byddwn yn 'talu' am eitemau hyd at £1 a thu hwnt ac yn rhoi newid o luosrifau 10c. Byddwn yn datblygu sgiliau adio, tynnu, lluosi a rhannu, yn ogystal â haneru a dybli. Byddwn yn trafod nodweddion siapiau 3D, darllen amser ar gloc analog a digidol, mesur (mm/cm) a phwyso (g) yn ogystal â darllen, cofnodi a dadansoddi data mewn i graff a thabl.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau prosiect/thema yn draws cwricwlaidd gyda thasgau llawn hwyl ! Edrychwn ymlaen i gynllunio ein Tê Cymreig ble byddwn yn ysgrifennu rhestr siopa, ysgrifennu gwahoddiad i'r digwyddiad, cyfrifo cyfanswm a newid, ffracsiynau brechdanau, mesur a phwyso wrth goginio pice ar y maen.

Edrychwn ymlaen at gyflwyno stori Santes Dwynwen i chi yn ystod Gwasanaeth dosbarth ar Ionawr 25ain. Croeso cynnes i rieni Blwyddyn 2!

.

Our theme this term is 'Exploring Wales'. Together, we have decided to learn about Santes Dwynwen, locations around Wales and we will be planning our own Welsh tea party.

During language lessons, we will be studying the story 'Barti a Bel yn Crwydro Cymru', reading and writing a letter and poetry. While reading and responding to 'Wendi Wlanog' we will be writing diary about travelling up Snowdon. When celebrating Santes Dwynwen, we will read and respond to the story, re-tell the story and write a description.

During Mathematics lessons this term, we will be using numbers to 1000 to count forward and backwards, rounding and ordering numbers. We will use 2, 5, and 10 times tables to solve problems. We will 'pay' for items up to £1 and beyond and give change from multiples of 10. We will be developing addition, subtraction, multiplication and division skills. We will be discussing facts about 3D shapes, tell the time on analogue and digital clocks, develop measurement skills (mm/cm) and weighing (g), in addition to reading, recording and analysing in a graph and table.

Literacy and Numeracy tasks will be taught across the curriculum through exciting and fun activities! We look forward to planning our Welsh tea party where we will write a shopping list, writing an invitation to the event, calculate total and change, fractions of sandwiches, measuring and weighing when cooking welsh cakes.

We look forward to introducing the story of Santes Dwynwen to you during our class assembly on January 25th. A warm welcome to all Year 2 parents!

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :