Ysgol Derwen
  

Derbyn / Reception - Miss Jones

Croeso / Welcome

28 plentyn hapus iawn sydd yn y Dosbarth Derbyn a rydyn ni gyd yn mwynhau dysgu trwy chwarae tu fewn a tu allan o'r dosbarth. Rydyn ni'n lwcus iawn i gael athrawon sy'n helpu ni fel Miss Jones, Mrs Johnston a Miss Jones

Rydyn ni'n trio ein gorau glas i siarad Cymraeg trwy'r amser er mwyn symud i fyny'r goeden clod ac yn gobeithio symud ein roced er mwyn ennill swyddog yr wythnos ar Ddydd Gwener.

Y tymor hwn, rydyn ni am ddysgu am ddinosoriaid! Fyddwn yn darllen nifer o storiâu gan gynnwys Owain a'r dinosor, trychineb y dinosoriaid a Marged a'r dinosor. Fydd cyfle i'r plant i ddarganfod wyau dinosoriaid ac yna defnyddio sgiliau gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd i ddweud beth sydd yn digwydd i'r wy. Yn ogystal, fe fyddwn yn ymarfer ein cyfri, adio symiau syml, mesur hyd a thymheredd, siapiau 2D a 3D a chyfeiriad. Mae'r sgiliau cyfrifiadur yn dod yn amlwg tra bod y plant yn didoli a thynnu lluniau gan ddefnyddio amryw o DGCH a fydd llawer o arbrofi gyda defnydd yn ein hamser creadigol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddechrau!

There are 28 extremely happy children in our Reception Class and we all enjoy learning through play, inside and outside of the classroom. We are very lucky to have teachers who love to help us such as Miss Jones, Mrs Johnston a Miss Jones.

We try our very best to speak Welsh at all times in order to move up our Coeden Glod (Reward tree) and we hope to move our rocket in order to win student of the week on Friday.

This term we will be learning about dinosaurs! We will read many books including Owain a'r deinosor, trychineb y deinosoriaid a Marged a'r deinosor. There will be opportunities for the children to discover dinosaur eggs and use their knowledge and understanding of the world to explain what happens to the egg. In addition, we will practice our counting, simple addition, measuring length and temperature, 2D and 3D shapes and directions. Their computer skills will become apparent when we sort shapes and draw pictures using a variety of ICT and we will be experimenting with a variety of materials in our art and craft lessons. We're looking forward to begin!

Tymor yr Haf:

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yn paratoi ar gyfer ein gweithdy hufen ia! Mae'r plant wedi dysgu am arian, sut i hysbysebu'r gweithdy ac hefyd wedi cael cyfle i greu hufen ia eu hun! Roedd y diwrnod yn llwyddiannus a fe wnaeth pawb fwynhau yr hufen ia.

Yr hanner tymor yma, fyddwn yn edrych o dan y mor ac yna yn dysgu am For Ladron. Fydd y plant yn cael cyfle i weithio fel tim, i ysgrifennu stori ac i ddarllen map er mwyn darganfod y trysor! Fyddwn yn dysgu am yr amser, bondiau 10, gofyn ac ateb cwestiynau yn ogystal ag ymarfer corff a trafod yn gyson.

We have been very busy preparing for our ice cream workshop! The children have learnt about money, how to promote the workshop and also had a chance to make their own ice cream. The day was full of fun and everyone enjoyed their ice creams!

This half term, we are looking under the water at the creatures and then learning about Pirates! The children will have a chance to work as a team, to write a story and to read a map in order to find treasure! We will learn about the time, number bonds to 10, ask and answer questions as well as physical education and discussions.

Derbyn / Reception - Miss Jones

Derbyn / Reception - Miss Jones

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :