Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Sayce

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 1

Mae 28 ohonom ym Mlwyddyn 1. Miss Sayce a Mrs Richards sy'n gweithio gyda ni'r flwyddyn hon. Rydym yn griw hapus a chyfeillgar sy'n mwynhau dysgu a datblygu sgiliau newydd tu mewn a thu hwnt y dosbarth. Yn y bore rydym yn mwynhau sesiynau darllen, Iaith a Mathemateg ac ar ôl cinio rydym yn brysur iawn yn cyflawni ein gwaith prosiect! Rydym yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol pob dydd Iau gyda Mr Grindal. Cofiwch eich cit os gwelwch yn dda!

Rydym yn ymdrechu i siarad Cymraeg trwy'r amser yn yr ysgol er mwyn symud i fyny'r Goeden Clod ac ennill band 'Cariad at Iaith'. Rydym hefyd yn gweithio'n galed iawn i symud ein roced i'r lleuad a derbyn band 'Seren yr Wythnos'.

Welcome to Year 1

There are 28 of us in Year 1. Miss Sayce and Mrs Richards will be working with us this year. We are a happy and friendly bunch who love to learn and develop new skills in and outside the class room. In the mornings we enjoy reading, literacy and mathematics sessions and after lunch we are very busy completing our project work. We have our Physical Education session every Thursday with Mr Grindal. Please remember your kit!

We try our very best to speak Welsh all the time whilst at school in order to move up the 'Goeden Clod' and win a 'Cariad at Iaith band'. We also work very hard to move our rockets to the moon each week to receive a 'Seren yr Wythnos' band.

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Ein thema tymor yma ydy 'Pethau sy'n arbennig i ni'. Penderfynon gyda'n gilydd i ddysgu am fi fy hun, teulu a'r ardal leol. Yn ystod ein sesiynau iaith fe fyddwn ni'n ysgrifennu hunain bortread, cerddi acrostig a disgrifiad o'n teulu. Wrth wneud yr holl waith ysgrifenedig yma fe fyddwn yn datblygu ein strategaethau sillafu ynghyd a sillafu geiriau aml eu defnydd yn gywir. Yn ein sesiynau fathemateg fe fyddwn yn defnyddio strategaethau cyfrif ymlaen i adio setiau o rifau, defnyddio ffeithiau rhif o fewn 10, rhifau dwbl hyd at 20 a siapau 2D. Fe fyddwn yn ymarfer a chymhwyso'r sgiliau yma yn ein gwaith prosiect. Am dymor prysur, llawn hwyl a sbri!

Our theme this term is 'Things that are important to us'. Together we decided to learn about our families, the local area and ourselves. During our literacy lessons we will be writing self-portraits, acrostic poems and a description of our family. Whilst busy writing we will be developing our spelling strategies and learning to write high frequency words correctly. During our mathematics sessions we will be using strategies to count forward in order to add sets of numbers, number bonds to 10 (9+1, 8+2, 7+3), double number up to 20 and 2D shapes. We will then practice and apply all these literacy and numeracy skills during our project work in the afternoon. What a busy fun filled term we have!

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Sayce

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Sayce

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :