Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Croeso i Flwyddyn 2

Mae 32 ohonom ym Mlwyddyn 2. Miss Jenkins, Mrs Jones a Miss Roberts sy'n gweithio gyda ni. Rydyn ni'n ddosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau dysgu a datblygu sgiliau newydd tu fewn a thu allan i'r dosbarth. Rydyn ni'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol o fewn thema gyffrous gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, dylunio a chreu, chwarae rol, defnyddio TGCh a chwaraeon. Yn y bore, byddwn yn cyflawni sesiwn darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn byddwn yn mwynhau sesiwn prosiect (thema). Byddwn yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth. Cofiwch eich cit !

Rydym yn ymdrechu i siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iaith', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

.

Welcome to Year 2

There are 32 of us in Year 2. Miss Jenkins, Mrs Jones and Miss Roberts work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy learning and developing new skills inside and outside of the classroom. We enjoy many interesting activities within our exciting themes including reading, writing, mathematics, design & technology, role play, craft, using ICT and Physical Education (P.E). In the morning, we have our reading, language and mathematics sessions and in the afternoon, we enjoy project (thematic) work. We enjoy Physical Education lessons on Tuesday mornings. Please remember your kit !

We communicate in Welsh all week and work hard to win 'Cariad at Iaith' (Language) , 'Seren yr wythnos' (star of the week) and 'Darllenwr yr wythnos' (reader of the week) bands.

.

Tymor yr Hydref 2019 - Peiriant Amser

Ein thema tymor yma ydy 'Peiriant Amser'. Penderfynwyd ar y cyd, i ddysgu am ysgol a theganau o Oes Fictoria.

Yn ystod gwersi iaith byddwn yn ysgrifennu disgrifiad o ddosbarth Oes Fictoria. Byddwn yn darllen ac yn ymateb i stori 'Diwrnod Golchi Rachel' a 'Beibl Mari Jones' gan drefnu digwyddiadau, disgrifio cymeriadau ac ailddweud y stori. Edrychwn ymlaen at ysgrifennu cyfarwyddiadau er mwyn dylunio a choginio cacen fictoria. I gwblhau ein profiadau a dealltwriaeth o'r cyfnod byddwn yn ysgrifennu dyddiadur o blentyn Oes Fictoria.

Yn ystod gwersi Mathemateg y tymor yma, byddwn yn defnyddio rhifau i 100 i gyfri ymlaen ac yn ol a threfnu rhifau. Byddwn yn adio a thynnu i ddatrys problemau. Byddant yn 'talu' am eitemau hyd at £1 ac yn rhoi newid o luosrifau 10c. Byddwn yn adolygu siapiau 2D a 3D, darllen amser ar gloc analog, datblygu sgiliau mesur (mm/cm) yn ogystal a darllen, cofnodi a dadansoddi mewn tabl, pictogram a graff bar.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau prosiect/thema yn draws cwricwlaidd gyda thasgau llawn hwyl ! Rydym yn gweithio tuag at gynllunio a darparu gweithdy Oes Fictoria i rieni. Byddwn yn ysgrifennu gwahoddiad, pwyso a chyfrifo costau cynhwysion i goginio cacen, defnyddio sgiliau TGCh i ddylunio a chreu ffilm i hysbysebu ein teganau Oes Fictoria.

Rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen at ddysgu am noson tan gwyllt ac wrth gwrs byddwn yn mwynhau perfformio ein Sioe Nadolig i chi !

.

Autumn Term 2019 - Time Machine

Our theme this term is 'Time Machine'. Together, we have decided to learn about schools and toys of the past including Victorian era.

During language lessons, we will be writing a description of a Victorian era school. We will read and respond to 'Diwrnod Golchi Rachel' story by re-arranging events, re-telling the story and describing characters. We're looking forward to writing instructions to design and cook Victorian sponge for our workshop. To complete our experiences and understanding of this time period we will be writing a diary of a Victorian child.

During Mathematics lessons this term, we will be using numbers to 100 to count forward and backwards and ordering numbers. We will use addition and subtraction to solve problems. We will 'pay' for items up to £1 and give change from multiples of 10. We will revise 2D and 3D shapes, tell the time on analogue clocks, develop measurement skills (mm/cm) and read, record and analyse pictogram and bar graph.

Literacy and Numeracy tasks will be taught across the curriculum through exciting and fun activities! We will be looking forward to planning and providing a Victorian themed workshop for parents. In preparation, we will be writing an invitation, weighing and calculating costs of ingredients and use ICT skills to design and create a short film advertising our Victorian toys.

We are also looking forward to learning about bonfire night and of course we will enjoy performing our Christmas concert to you!

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :