Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Wardill, Miss Sayce a Miss Breese

Croeso i Flwyddyn 3 a 4 - Welcome to Years 3 and 4

Mae 59 ohonom ym Mlwyddyn 3 a 4. Miss Wardill, Miss Sayce, Miss Breese, Miss Jones a Miss Horler sy'n gweithio gyda ni. Rydyn ni'n ddosbarthiadau hapus, gweithgar a thalentog sy'n mwynhau dysgu a datblygu sgiliau newydd tu fewn a thu allan i'r dosbarth. Rydyn ni'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol o fewn thema gyffrous gan gynnwys tasgau Iechyd a Lles, Llythrenned a Chyfathrebu, Mathemateg a Rhifedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Dyniaethau a Chelfyddydau Mynegiannol. Trwy gydol y diwrnod, fe fydden yn gyflawni nifer o weithgareddau i sicrhau cyfleoedd i ddatblygu'n disgyblion iachus, creadigol , galluog a mentrus. Byddwn yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Iau. Cofiwch i wisgo cit i'r ysgol!

Rydym yn ymdrechu i siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iaith', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

Ein thema ni y tymor hwn yw'r Ail Ryfel Byd, rydym wedi cynllunio llawer o weithgareddau pwrpasol, rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ddatblygu sgiliau amrywiol a thrawsgwriciwlaidd yn ystod y tymor hwn. Yn ystod sesiynau darllen fe fyddwn ni yn datblygu ystod o strategaethau i ddeall

ystyr geiriau a brawddegau gan gynnwys gwybodaeth am ffoneg, teuluoedd geiriau a chystrawennau. Byddwn yn ddysgu sut i chwilio am wybodaeth benodol mewn testunau gan ddefnyddio cynnwys, geirfau a geiriaduron. Byddwn yn adnabod sut mae testunau'n cael eu trefnu e.e . rhestri, pwyntiau bwled a rhifau. Byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth o destun wrth trafod neu ysgrifennu .

Yn drawscwricwlaidd fe fyddwn yn datblygu amrywiaeth o sgiliau ieithyddol a fydd yn ein paratoi i gynllunio, ysgrifennu a gwerthuso tasgau i wella. Bwriadwn gweithio tuag at gyflwyno profiadau personol am Covid 19 ar lafar i grwp/dosbarth. Edrychwn ymlaen at ysgrifennu llythyr i fi fy hun yn y dyfodol yn esbonio'r cyfnod hanesyddol yma. Byddwn yn datblygu dealltwriaeth o brif digwyddiadau yr ail rhyfel byd trwy weithgareddau darllen a deall. Gyda'n gilydd byddwn yn ymchwilio bywyd facwi ac ysgrifennu dyddiadur personol gan ddefnyddio ein dychymyg a sgiliau credaigol. Tuag at diwedd y tymor byddwn yn archwilio bwydydd y cyfnod ac ysgrifennu bwydlen a rysait.

Ym Mathemateg bwriadwn atgyfnerthu ein sgiliau gwerth lle gan ddeall ac esbonio gwerthoedd digidau hyd at 100, 1000 a 10,000, fe fydden yn defnyddio ffeithiau rhif i ddatblygu sgiliau adio a thynnu lluosrifau 10 a 100, gan gynnwys croesi'r degau a'r cannoedd.

Edrychwn ymlaen at ddatblygu sgiliau amser gan ddysgu sut i ddarllen cloc analog a digidol i'r 5 munud a'r munud agosaf. Yn ogystal a hyn fe fydden ni hefyd yn defnyddio ein sgiliau amser i rhoi digwyddiadau yn eu trefn mewn eiliadau, cyfrifo pa mor hir mae rhwybeth yn para gan ddefnyddio cyfnodau awr, 30 munud, 15 munud a 5 munud.

Wrth ddatblygu ein sgiliau mesur fe fydden yn defnyddio unedau safonol wrth amcangyfrif a mesur hyd i'r ½ cm agosaf, gan gynnwys cymysgedd o unedau e.e. 1cm 3mm. Bydden yn datblygu a deall sut i drosi unedau metrg i unedau llai, e.e. cm i mm, m i cm, km i m.

Mewn siap fe feddyn yn nodi, adnabod siapiau 2D a 3D cyfath wrth ddefnyddio meini prawf ein hunain. Hefyd, rydym yn bwriadu dysgu sut i adnabod a chategoreiddio siapiau, trionglau, sgwariau, petryalau, pentagonnau a hecsagonnau gan gynnwys siapiau afreolaidd. Yn ogystal a'r siapiau a nodwyd fe fydden yn adnabod, categoreiddio a thynnu braslun o bolygonnau hyd at 8 ochr. Wrth gyflwyno arian eleni, rydym yn mynd i ddatblygu sgiliau i defnyddio gwahanol gyfuniadau o arian I dalu am eitemau hyd £2 a £10.

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei ddanfon ar ddydd Gwener, gan ddychwelyd y gwaith ar y dydd iau ar ôl.

Cofiwch I ddilyn ein gweithgareddau ar dudalen Ysgol Twitter!

.

Welcome to Year 3 & 4

There are 59 of us in years 3 & 4. Miss Wardill, Miss Sayce, Miss Breese, Miss Jones and Miss Horler work with us. We are happy, hardworking and talented, and enjoy learning and developing new skills outside and inside of our classrooms. We enjoy many exciting activities within our topic, which include Health and Wellbeing, Literacy and Communication, Mathematics and Numeracy, Science and Technology and Humanities. Throughout the day we will complete a variety of tasks to ensure opportunities for us to develop into healthy, creative, capable and ambitious learners.

Our Physical Education sessions are every Monday and Thursday. Remember to wear your kit to school.

We communicate in Welsh all week and work hard to win 'Cariad at Iaith' (Language) , 'Seren yr wythnos' (star of the week) and 'Darllenwr yr wythnos' (reader of the week) bands.

Our theme this term is World War II, we have planned lots of engaging and meaningful activities and are looking forward to developing a range of skills across the curriculum. During reading sessions we will develop a range of strategies to understand the meaning of words and sentences including information about phonics, word families and syntax. We will learn how to search for specific information in texts using content, glossaries and dictionaries. We will recognize how texts are organized e.g. lists, bullet points and numbers. We also use information from text when discussing or writing.

Cross-curricularly we will develop a range of literacy skills that will prepare us to plan, write and evaluate tasks for improvement. We intend to work towards presenting our personal experiences of Covid 19 verbally to a group / class. We look forward to writing a letter to myself in the future explaining this historic period. We will develop an understanding of the main events of the second world war through a range of reading and comprehension activities. Together we will explore the life of evacuees and write a personal diary using our imagination and creative skills. Towards the end of the term we will explore foods of the time and write a menu and recipe.

In numeracy and mathematics, we aim to enhance our place value skills, by understanding and explaining digits up to 100, 1000 and 10,000. We will be using our number facts to develop addition and subtracting multiples of 10 and 100, also crossing the 10s and 100s.

We are excited to develop our time skills by learning how to read an analogue and digital clock (12 and 24hr) to the nearest minute and nearest 5 minutes. As well as this we will be using our time skills to put events in order by seconds, calculate how long something lasts by using periods of 1 hour, 30 minutes, 15 minutes and 5 minutes.

We aim to develop or measure skills by using standard units to measure and estimate length to the nearest ½ cm, including a variety of units, i.e, 1cm, 3mm. We will be learning how to convert metric units to smaller units, i.e, cm to mm, m to cm, km to m.

Whilst learning about shapes, we aim to note, recognise 2D and 3D shapes, triangles, squares, rectangles, pentagons, and hexagonal shapes including irregular shapes. As well as the shapes noted we will be developing our knowledge of recognising, categorizing and drawing outlines of polygons, up to 8 sides. In money, we will be developing skills, such as using a variety of combinations to pay for items up to a total of £2 and £10, and calculating change.

Homework will be uploaded to Google Classroom on Friday, to be turned in by the following Thursday.

Remember to keep an eye out for our schools Twitter page for pictures of our activities!

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Wardill, Miss Sayce a Miss Breese

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Wardill, Miss Sayce a Miss Breese

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :