Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Sayce

Croeso i Flwyddyn 1

Mae 31 ohonom ni ym Mlwyddyn 1. Miss Sayce, Mrs Richards a Mrs Johnston sy'n gweithio gyda ni'r flwyddyn hon. Rydym yn ddosbarth hapus a chyfeillgar sy'n mwynhau dysgu a datblygu sgiliau newydd tu mewn a thu hwnt yr ystafell ddosbarth. Yn y bore rydym yn mwynhau datblygu ein sgiliau darllen, llythrennedd a rhifedd ac ar ôl cinio rydym yn brysur yn cyflawni gwaith prosiect! Mae ein sesiynau Addysg Gorfforol pob bore Fawrth gyda Miss Sullivan. Cofiwch eich cit os gwelwch yn dda! Rydym yn ymdrechu ein gorau glas i siarad Cymraeg trwy'r amser yn yr ysgol er mwyn symud i fyny'r Goeden Clod ac ennill band 'Cariad at Iaith'. Rydym hefyd yn gweithio'n galed iawn i symud ein roced i'r lleuad a derbyn band 'Seren yr Wythnos'.

Welcome to Year 1

There are 31 of us in Year 1 this year. Miss Sayce, Mrs Richards and Mrs Johnston will be working with us this year. We are a happy and friendly class who love to learn and develop new skills in and outside the class room. In the mornings we enjoy developing our reading, literacy and mathematics skills and after lunch we are very busy completing our project work! Our Physical Education sessions are every Tuesday morning with Miss Sullivan. Please remember your PE kit! We try our very best to speak Welsh all the time whilst at school in order to move up the 'Goeden Clod' and win a 'Cariad at Iaith band'. We also work very hard to move our rockets to the moon each week to receive a 'Seren yr Wythnos' band.

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Ein thema tymor yma ydy 'Syllu ar y Ser'. Gyda'n gilydd penderfynon ni i ddysgu am y gofod. Yn ystod ein sesiynau iaith byddwn yn darllen stori 'Beth Nesaf?' gan Jill Murphy. Byddwn yn datblygu ein defnydd o ansoddeiriau sy'n disgrifio'r lleuad a datblygu ein gwybodaeth atalnodi. Yna byddwn yn defnyddio'r sgiliau yma i ymateb i gerdyn post oddi wrth Babi Tedi.

Yn ystod ein sesiynau Fathemateg, fe fyddwn ni yn darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at 20 o leiaf gan sicrhau ein bod yn ffurfio'r rhifau'n gywir. Byddwn hefyd yn datblygu ein dealltwriaeth o werth lle gan adnabod degau ac unedau hyd at 20. Byddwn hefyd yn defnyddio gwahanol gyfuniadau o arian a rhoi newid o 10c.

Byddwn yn ymarfer a chymhwyso sgiliau yma yn ein gwaith prosiect sy'n digwydd yn y prynhawn. Fel Babi Tedi hoffai plant blwyddyn 1 cael picnic ar y lleuad. Felly yn ystod ein sesiynau prosiect fe fyddwn yn dysgu am fwyd iachus ac afiachus ar gyfer ein picnic, pacio bag addas ar gyfer ymweliad i'r lleuad, paratoi rhestr siopa a chyfrifo pris a dylunio a chreu roced.

**

Our theme this term is 'Stargazing'. Together we have decided to learn about space. During our language sessions we will be reading the story 'Whatever Next?' by Jill Murphy. We will then develop our use of adjectives that best describe the moon. We will also be developing our knowledge of punctuation particularly the use of capital letters, full stops and question marks. We will then use these skills to respond to a postcard from Baby Teddy.

During our Maths sessions, we will be reading and writing numbers up to 20 at least ensuring we form all numbers correctly. We will also develop our understanding of place value by identifying tens and units up to 20. We will also use different combinations of money to pay for items and give change of 10p.

We will apply and consolidate our Literacy and Numeracy skills in our project work that takes place in the afternoon. Like Baby Teddy year 1 children would like to have a picnic on the moon. Therefore, during our project sessions, we will be learning about a healthy and unhealthy food for our picnic, packing a suitable bag for a visit to the moon, preparing a shopping list and calculating price and designing and building a rocket.

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Sayce

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Sayce

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :