Ysgol Derwen
  

Meithrin / Nursery - Mrs Evans


30 plentyn hapus a prysur iawn sydd yn y meithrin ac rydyn ni gyd yn mwynhau dysgu trwy chwarae tu fewn a thu allan o'r dosbarth. Rydyn ni'n lwcus iawn i gael athrawon sy'n helpu ni. Yn ein dosbarth ni mae Mrs Morris-Evans, Miss Fisher a Mrs Jones yn helpu ni, ac amser cinio mae Mrs Williams yn dod i helpu hefyd!. Rydyn ni wrth ein boddau yn mwynhau llawer o weithgareddau hwyl i helpu ni datblygu nifer o sgiliau gwahanol!

Yn y dosbarth meithrin mae ffrindiau arbennig gyda ni, mae yna Malpas y mwnci sydd yn dod adre gyda ni yn ein tro i weld beth yr ydyn yn neud adref, ac mae Crwban Bach sydd gyda llawer o straeon mae'n hoffi darllen i ni.

Rydyn ni'n trio ein gorau glas i siarad Cymraeg trwy'r amser er mwyn symud i fyny'r goeden clod ac yn gweithio yn galed iawn i symud ein roced i gyrraedd y lleuad! Rydyn ni yn ddosbarth clyfar iawn!

Rydyn ni yn hoffi cadw yn iach yn yr ysgol felly rydym ni yn bwyta ffrwythau ac yn yfed llaeth, mae croeso i ni ddod a ffrwyth ein hunain neu brynu darn am 20c y dydd. Rydyn ni hefyd yn hoffi cymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff ar fore Dydd Mawrth, nid oes angen cit arnom ni eto.

Mae gwaith cartref fel arfer yn cael ei anfon adre ar ddydd Gwener ac rydym yn gofyn dychweled nol i'r ysgol erbyn dydd Llun. Hefyd bydd Llyfrau darllen a cd's yn cael eu hanfon adre am y penwythnos i chi mwynhau.

Tymor yr hydref

Fyddwn ni'n brysur iawn tymor yma yn datblygu llawer o sgiliau newydd. Ein thema tymor yma yw syllu ar y sêr, ni yw'r sêr! Rydyn ni'n edrych ymlaen at wneud llawer o bethau cyffrous!

Rydyn ni wedi mwynhau dysgu am ein hunain, pobl sydd yn helpu ni ac wrth gwrs y Nadolig tymor diwethaf, ac wedi datblygu llawer ers i ni ddechrau yn fis medi. Roeddwn ni'n lwcus iawn tymor diwethaf, aethom ni ar ymweliad i weld sioe cyw yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, daeth dyn y post i ymweld â ni gydag anrheg a llythyr arbennig o Sïon Corn, bwyton ni brecwast gyda sïon corn a pherfformio sioe Nadolig arbennig. Rydym yn barod i ddatblygu mwy yn y tymor nesaf!

Tymor y Gwanwyn

Tymor yma ein thema yw 'Crwydro Cymru' yn ystod y tymor yma rydyn ni yn mynd i ddysgu am ' y gaeaf' rydym yn mynd i ddarllen stori Sioni Rhew, ac un noson oer yn y parc. Rydyn ni hefyd yn mynd i edrych ar ein hardal leol a thai, mi fyddwn ni yn darllen stori 3 mochyn bach. Mi fydd llawer o gyfleodd i ddatblygu nifer o sgiliau wrth wneud gweithgareddau gwahanol fel peintio gydag ia, arbrofi gyda thwr ac ia, ffurfio yn glitter, trefnu straeon, canu rhigymau gwahanol, a chwarae rôl. Rydyn ni'n edrych ymlaen!

Tymor yr Haf

Tymor yma ein thema yw 'Glanlanwyr' yn ystod y tymor yma rydyn ni yn mynd i ddysgu am wyliau, ar lan y môr ac o dan y môr. Rydyn ni yn mynd i fod yn brysur iawn y tymor yma yn dysgu llawer o bethau newydd. Mi fydd llawer o gyfleoedd i ddatblygu nifer o sgiliau gwahanol, tymor yma bydd cyfle i ni fynd am dro i'r siop i flasu hufen ia, a defnyddio arian i brynu, Creu cychod allan o ddeunyddiau gwahanol ac arbrofi i weld os ydyn nhw yn suddo neu arnofio. Rhedeg fel y gwynt yn ystod mabolgampau a mwynhau ar ein trip dosbarth i 'Parc Play'. Rydyn ni yn edrych ymlaen at fwynhau!

There are 30 happy and busy children in the nursery and we all enjoy learning through play inside and outside of class. We're very lucky to have teachers who help us. In our class Mrs Morris-Evans, Miss Fisher and Mrs. Jones help us, and lunchtime Mrs Williams came to help too!. We enjoy lots of fun activities to help us develop a number of different skills!

In the nursery we have special friends, there is Malpas the monkey who likes to come home with us in our time to see what we do at home, and then there is ;Crwban Bach' who has many stories he likes to share with us.

We try our best to speak Welsh at all times in order to move up the 'Coeden clod' and work very hard to move our rocket to reach the moon! We are very clever class!

We like to keep healthy at school so we eat fruit and drink milk, we are free to bring our own fruit or we can buy a piece of fruit for 20p per day. We also like to take part in an exercise sessions on Tuesday mornings. We do not need a kit yet.

Homework is usually sent home on a Friday and we ask that it is returned back to school by Monday. There will also be reading books and cd's sent home for the weekend for you to enjoy.

Autumn season

We're really busy this season and will develop many new skills. Our theme this term is 'Star gazing', we are the stars! We look forward to doing a lot of exciting things!

We enjoyed learning about ourselves, people who helped us and of course Christmas last season, and have developed a lot since we started in September. We were very lucky last season, we went on a visit to see 'Cyw' the show at Cwm Rhymni School, a mail man came to visit us with a gift and a special letter from Santa, and we ate breakfast with Santa and performed a fantastic Christmas show. We are now ready to develop further in the next season!

Spring season

Our theme this term is 'Exploring Wales' during this season we are going to learn about the 'winter' we are going to read the story of Jack Frost, and one cold night in the park. We're also going to be looking at our local area and housing, we will be reading the story of the three little pigs. There will be many opportunities to develop skills in a number of different activities such as painting with ice, ice and water experiments and formation in glitter, organizing stories, singing rhymes, and role playing. We look forward!

Summer season

Our theme this term is 'Castaway' during this season we are going to learn about holidays,the seaside and under the sea. We're going to be very busy this season and will learn many new things. There will be many opportunities to develop lots of new skills, this season we will have the opportunity to go for a walk to the shop to buy some ice cream, build boats using different materials and experiment to see if they sink or float. Run like the wind during sports and enjoy our class trip to 'Play Park'. We are looking forward to enjoying this term!


Meithrin / Nursery -  Mrs Evans

Meithrin / Nursery - Mrs Evans

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :