Ysgol Derwen
  

Derbyn / Reception - Miss Jones

Croeso I'r dosbarth Derbyn / Welcome to Reception.

Mae 33 ohonom yn y dosbarth gyda Miss Jones, Miss Williams, Mrs Johnston a Miss Jones yn gweithio gyda ni. Rydym yn hoffi chwarae yn y dosbarth trwy beintio, ysgrifennu, cyfri a darllen yn ogystal â chwarae tu allan yn aml iawn. Mae cyfrifiaduron ac ipads yn hwyl a sbri wrth i ni chwarae gemau a datrys problemau. Fyddwn yn darllen a chreu marciau trwy ysgrifennu yn y bore ac yn canolbwyntio ar fathemateg yn y prynhawn. Fydd ein thema yn draws cwricwlaidd ac felly yn clymu i mewn gyda'r diwrnod. Mae ymarfer corff ar Ddydd Mawrth â“ cofiwch eich cit!

Erbyn diwedd yr wythnos, os rydyn ni wedi siarad Cymraeg yn gyson fyddwn yn derbyn band 'Cariad at iaith', 'Darllenwr yr wythnos' i'r plentyn sydd wedi serennu a 'seren yr wythnos' i'r rhai sydd wedi cyrraedd y lleuad.

There are 33 of us in Reception with Miss Jones, Miss Williams, Mrs Johnston a Miss Jones to help us. We like to play in the class through painting, writing, counting and reading as well as regular outside play. We have fun playing on our computers and ipads to solve problems and play games. We will be reading and creating marks through writing in the mornings and concentrating on mathematics in the afternoons. Our theme will be cross-curricular therefore will tie in to our day. Physical Education will be on Tuesday and“ please remember your kit!

By the end of the week, if we have spoken Welsh regularly we will receive a band 'Cariad at iaith', 'darllenwr yr wythnos' for the best reader of the week, and 'seren yr wythnos' for those who have reached the moon.

Tymor y Gwanwyn: trwy'r twll glo

Y tymor yma, mae'r plant wedi penderfynnu dysgu am storiau tylwyth teg. Fyddwn yn mynd am dro trwy'r goedwig gydag Elen Benfelen, yn trafod ty sinsir Hansel a Gretel a mynegi barn am ein hoff stori. Fydd y plant yn cael cyfle I ysgrifennu gan ddefnyddio bylchau bys, ffurfio llythrennau, darllen storiau a geiriau cyfarwydd, yn ogystal a gosod symbolau mewn dilyniant priodol. Fydd sesiynau darllen dal yn cynnwys rhaglen ffoneg tric a chlic ac fyddwn yn ymarfer ein llawysgrifen yn gyson. Canolbwyntio ar siapiau 2D a 3D fyddwn yn mathemateg, dysgu sut I fesur gan ddefnyddio blociau, cyfri ymlaen ac yn ol I 20 (ac ymhellach) a parhau I ffurfio rhifau yn gywir. Fydd llawer o gyfleuoedd I ddefnyddio TGCh trwy chwarae gemau, tynnu lluniau, a creu graff am eu hoff cymeriadau o'r storiau.

This term, the children have decided to learn about fairytales. We will be walking through the woods with Goldilocks, discussing Hansel and Gretel's gingerbread house and forming an opinion on our own favourite fairytale. The class will write by using spaces in between words, read stories and familiar words, and put symbols in the correct order. Our reading sessions will continue and will include our phonics program tric a chlic and continuous focus on handwriting. In our mathematics, we are concentrating on recognising our 2D and 3D shapes, learning how to measure by using blocks, counting forwards and backwards to 20 (and beyond) from different starting points. There will be plenty of opportunities for children to develop their ICT skills by playing games, drawing pictures and creating graphs showing their favourite characters from the story.

Derbyn / Reception - Miss Jones

Derbyn / Reception - Miss Jones

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :