Ysgol Derwen
  

Derbyn / Reception - Miss Jones

Croeso I'r dosbarth Derbyn / Welcome to Reception.

Mae 33 ohonom yn y dosbarth gyda Miss Jones, Miss Williams, Mrs Johnston a Miss Jones yn gweithio gyda ni. Rydym yn hoffi chwarae yn y dosbarth trwy beintio, ysgrifennu, cyfri a darllen yn ogystal â chwarae tu allan yn aml iawn. Mae cyfrifiaduron ac ipads yn hwyl a sbri wrth i ni chwarae gemau a datrys problemau. Fyddwn yn darllen a chreu marciau trwy ysgrifennu yn y bore ac yn canolbwyntio ar fathemateg yn y prynhawn. Fydd ein thema yn draws cwricwlaidd ac felly yn clymu i mewn gyda'r diwrnod. Mae ymarfer corff ar Ddydd Mawrth – cofiwch eich cit!

Erbyn diwedd yr wythnos, os rydyn ni wedi siarad Cymraeg yn gyson fyddwn yn derbyn band 'Cariad at iaith', 'Darllenwr yr wythnos' i'r plentyn sydd wedi serennu a 'seren yr wythnos' i'r rhai sydd wedi cyrraedd y lleuad.

There are 33 of us in Reception with Miss Jones, Miss Williams, Mrs Johnston a Miss Jones to help us. We like to play in the class through painting, writing, counting and reading as well as regular outside play. We have fun playing on our computers and ipads to solve problems and play games. We will be reading and creating marks through writing in the mornings and concentrating on mathematics in the afternoons. Our theme will be cross-curricular therefore will tie in to our day. Physical Education will be on Tuesday – please remember your kit!

By the end of the week, if we have spoken Welsh regularly we will receive a band 'Cariad at iaith', 'darllenwr yr wythnos' for the best reader of the week, and 'seren yr wythnos' for those who have reached the moon.

Derbyn / Reception - Miss Jones

Derbyn / Reception - Miss Jones

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :