Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Croeso i Flwyddyn 2 / Welcome to Year 2

.

Croeso i Flwyddyn 2

Mae 22 ohonom ym Mlwyddyn 2. Miss Jenkins a Miss Roberts sy'n gweithio gyda ni. Rydyn ni'n ddosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau dysgu a datblygu sgiliau newydd tu fewn a thu allan i'r dosbarth. Rydyn ni'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol o fewn thema gyffrous gan gynnwys Iechyd a Lles, Llythrennedd a Chyfathrebu, Mathemateg a Rhifedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Dyniaethau a Chelfyddydau Mynegiannol. Yn ystod y diwrnod, byddwn yn gyflawni nifer o weithgareddau i sicrhau cyfleoedd i ddatblygu'n ddisgyblion iachus, creadigol , galluog a mentrus.

Mae sesiwn Addysg Gorfforol ar brynhawn Mawrth. Cofiwch i ddod i'r ysgol yn eich cit. Rydyn ni'n falch i fod yn ysgol iach felly rydym yn annog i chi ddod a darn o ffrwyth yn ddyddiol ar gyfer amser chwarae.

Rydym yn ymdrechu i siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iaith', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

.

Welcome to Year 2

There are 22 of us in Year 2. Miss Jenkins and Miss Roberts work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy learning and developing new skills inside and outside of the classroom. We enjoy many interesting activities within our exciting themes including Health and Wellbeing, Litearcy and Communication, Mathematics and Numeracy, Science and Technology and Humanities. During the day we will complete many tasks to ensure opportunities for us to develop into healthy, creative, capable and ambitious learners.

Our Physical Education (PE) session is on Tuesday afternoon. Please remember to come into school wearing your kit on Tuesday. We like to be healthy in school therefore we encourage you to bring a piece of fruit for play time.

We communicate in Welsh all week and work hard to win 'Cariad at Iaith' (Language) , 'Seren yr wythnos' (star of the week) and 'Darllenwr yr wythnos' (reader of the week) bands.

.

Tymor yr Hydref 2020 - Ail Rhyfel Byd

Ein thema tymor yma ydy 'Ail Rhyfel Byd'. Penderfynwyd ar y cyd, i ddysgu am fywyd yn y rhyfel gan gynnwys y cartref, bwyd, plant a diwrnod y Cofio.

Yn ystod gwersi iaith byddwn yn ysgrifennu disgrifiad o gartref yn ystod y gyfnod. Byddwn yn darllen ac yn ymateb i stori 'Ble mae'r pabi yn tyfu' gan drefnu digwyddiadau ac ailddweud y stori. Edrychwn ymlaen at ysgrifennu cyfarwyddiadau er mwyn dylunio a choginio (adref) cawl llysiau.

Yn ystod gwersi Mathemateg y tymor yma, byddwn yn defnyddio rhifau i 100 i gyfri ymlaen ac yn ol a threfnu rhifau. Byddwn yn adio a thynnu i ddatrys problemau. Byddant yn 'talu' am eitemau hyd at £1 ac yn rhoi newid o luosrifau 10c. Byddwn yn adolygu siapiau 2D a 3D, darllen amser ar gloc analog, datblygu sgiliau mesur (mm/cm) yn ogystal a darllen, cofnodi a dadansoddi mewn tabl, pictogram a graff bar.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau prosiect/thema yn draws cwricwlaidd gyda thasgau llawn hwyl !

Rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen at ddysgu am noson tan gwyllt ac wrth gwrs byddwn yn mwynhau dathlu y Nadolig hefyd !

.

Autumn Term 2019 - World War Two

Our theme this term is 'World War Two'. Together, we have decided to learn about life during the war, including homes, food, children and Remembrance day.

During language lessons, we will be writing a description of homes during this era. We will read and respond to 'Ble mae'r pabi yn tyfu' story by re-arranging events and re-telling the story. We are looking forward to writing instructions to design and cook (at home) cawl llysiau (vegetable soup).

During Mathematics lessons this term, we will be using numbers to 100 to count forward and backwards and ordering numbers. We will use addition and subtraction to solve problems. We will 'pay' for items up to £1 and give change from multiples of 10. We will revise 2D and 3D shapes, tell the time on analogue clocks, develop measurement skills (mm/cm) and read, record and analyse pictogram and bar graph.

Literacy and Numeracy tasks will be taught across the curriculum through exciting and fun activities!

We are also looking forward to learning about bonfire night and of course we will enjoy celebrating Christmas also!

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :