Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Sayce

Croeso i Flwyddyn 1

Mae 22 ohonom ni ym Mlwyddyn 1. Miss Sayce a Mrs Brill sy'n gweithio gyda ni'r flwyddyn hon. Rydym yn ddosbarth hapus a chyfeillgar sy'n mwynhau dysgu a datblygu sgiliau newydd tu mewn a thu hwnt yr ystafell ddosbarth. Yn y bore rydym yn mwynhau datblygu ein sgiliau darllen, llythrennedd a rhifedd ac ar ôl cinio rydym yn brysur yn cyflawni gwaith prosiect! Mae ein sesiynau Addysg Gorfforol pob bore Fawrth gyda Miss Sullivan. Cofiwch eich cit os gwelwch yn dda! Rydym yn ymdrechu ein gorau glas i siarad Cymraeg trwy'r amser yn yr ysgol er mwyn symud i fyny'r Goeden Clod ac ennill band 'Cariad at Iaith'. Rydym hefyd yn gweithio'n galed iawn i symud ein roced i'r lleuad a derbyn band 'Seren yr Wythnos'.

Welcome to Year 1

There are 22 of us in Year 1 this year. Miss Sayce and Mrs Brill will be working with us this year. We are a happy and friendly class who love to learn and develop new skills in and outside the class room. In the mornings we enjoy developing our reading, literacy and mathematics skills and after lunch we are very busy completing our project work! Our Physical Education sessions are every Tuesday morning with Miss Sullivan. Please remember your PE kit! We try our very best to speak Welsh all the time whilst at school in order to move up the 'Goeden Clod' and win a 'Cariad at Iaith band'. We also work very hard to move our rockets to the moon each week to receive a 'Seren yr Wythnos' band.

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Ein thema'r tymor yma ydy 'Peiriant Amser'. Gyda'n gilydd penderfynon ni i ddysgu am y Fferm. Hoffwn ddysgu am Y Fferm heddiw a chymharu i fferm amser maeth yn ôl. Yn ystod ein sesiynau Iaith fe fyddwn ni'n darllen stori Y Feipen Enfawr ac yn dysgu adrodd ac ysgrifennu'r stori gan ddilyn ffurf Pie Corbett. Byddwn yn datblygu ein defnydd o ansoddeiriau sy'n disgrifio'r cymeriadau'r stori yn ogystal â datblygu ein gwybodaeth atalnodi wrth ysgrifennu.

Yn ystod ein sesiynau Fathemateg, fe fyddwn ni yn darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at 20 o leiaf gan sicrhau ein bod yn ffurfio'r rhifau'n gywir. Byddwn hefyd yn datblygu ein dealltwriaeth o werth lle gan adnabod degau ac unedau hyd at 20. Byddwn hefyd yn defnyddio gwahanol gyfuniadau o arian a rhoi newid o 10c.

Byddwn yn ymarfer a chymhwyso sgiliau yma yn ein gwaith prosiect sy'n digwydd yn y prynhawn. Yn ystod ein sesiynau Thema byddwn yn cyflawni prosiect Celf Steven Brown. Byddwn yn edrych ar ei waith lliwgar ac ymchwilio technegau gwahanol. Yna byddwn yn efelychu ei waith a rhannu ein llwyddiant efo Bl.2. Byddwn hefyd yn teithio nôl mewn amser i ddysgu am fywyd fferm amser maeth yn ôl. Byddwn yn dysgu am gynnyrch fferm, peiriannau'r fferm a llawer mwy! Edrychwn ymlaen at ymweld hen fferm yn ystod ein trip I Sain Ffagan diwedd y tymor!

**

Our theme this term is 'Time Machine'. Together we have decided to learn about the farm. We would like to learn about the Farm in today's day and age and travel back in time to compare with a farm 100 year ago. During our language sessions we will be reading 'The Enormous Turnip' and we will learn to recite and write the story by using Pie Corbetts method 'Talk for Writing'. During our literacy sessions we will be developing our knowledge of adjectives, punctuation and building complete sentences.

During our Maths sessions, we will be reading and writing numbers up to 20 at least ensuring we form all numbers correctly. We will also develop our understanding of place value by identifying tens and units up to 20. We will also use different combinations of money to pay for items and give change from 10p.

We will apply and consolidate our Literacy and Numeracy skills in our project work that takes place in the afternoon. During our project sessions we will be completing an art project focusing on the work of artist Steven Brown. We will be exploring his colorful paintings and researching his techniques before creating a piece of art inspired by him. We will then share our success with Year 2! We will also be travelling back in time to learn about life on the farm 100 years ago. We will be learning about farm produces, machinery and much more! We look forward to visiting an old farm during our trip to Saint Fagan's at the end of the term.

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Sayce

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Sayce

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :