Ysgol Derwen
  

Meithrin / Nursery - Mrs Evans

Croeso i'r Meithrin / Welcome to Nursery

Yn y meithrin mae 21 plentyn hapus sydd yn ei yn mwynhau dysgu trwy chwarae tu fewn a thu allan o'r dosbarth. Yn ein dosbarth ni mae Mrs Morris-Evans, Miss Fisher a Mrs Woods yn helpu ni i ddatblygu mewn i ddysgwyr a phlant annibynnol, ac amser cinio mae Mrs Williams yn dod i helpu hefyd!. Rydyn ni wrth ein boddau yn mwynhau llawer o weithgareddau a phrofiadau hwyl i helpu ni datblygu nifer o sgiliau gwahanol!

Yn y dosbarth meithrin mae ffrindiau arbennig gyda ni, mae yna Malpas y mwnci sydd yn dod adre gyda ni yn ein tro i weld beth yr ydyn yn neud adref, ac mae Crwban Bach sydd gyda llawer o straeon mae'n hoffi darllen i ni.

Rydyn ni'n trio ein gorau glas i siarad Cymraeg trwy'r amser er mwyn symud i fyny'r goeden clod ac yn gweithio yn galed iawn i symud ein roced i gyrraedd y lleuad!Rydyn ni yn hoffi cadw yn iach yn yr ysgol felly rydym ni yn bwyta ffrwythau ac yn yfed llaeth, mae croeso i ni ddod a ffrwyth ein hunain ond cofiwch roi enw ar y ffrwyth! neu brynu darn am 20c y dydd. Rydyn ni hefyd yn hoffi cymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff ar fore Dydd Gwener, nid oes angen cit arnom ni eto.

Mae gwaith cartref fel arfer yn cael ei anfon adre ar ddydd Gwener ac rydym yn gofyn dychweled nol i'r ysgol erbyn dydd Llun.

There are 21 happy children in the nursery who enjoy learning through play inside and outside of the class. In our class Mrs Morris-Evans, Miss Fisher and Mrs. Woods are there to help us to develop into independent learners and children, and lunchtime Mrs Williams comes to help too!. We enjoy lots of fun activities and experiences to help us develop a number of different skills!

In the nursery we have special friends, there is Malpas the monkey who likes to come home with us in our time to see what we do at home, and then there is ;Crwban Bach' who has many stories he likes to share with us.

We try our best to speak Welsh at all times in order to move up the 'Coeden clod' and work very hard to move our rocket to reach the moon! We are very clever class!

We like to keep healthy at school so we eat fruit and drink milk; we are able to bring our own fruit but must remember to put our name on it! Or we can buy a piece of fruit for 20p per day, ( you are welcome to pay weekly or termly) We also like to take part in an exercise sessions on Friday mornings, but we do not need a kit yet.

Homework is usually sent home on a Friday and we ask that it is returned back to school by Monday.

Tymor yr Hydref

Fyddwn ni yn brysur iawn y tymor yma yn datblygu nifer o sgiliau gwahanol ac yn dod i adnabod ein dosbarth newydd. Ein thema tymor yma yw 'Pethau sydd yn arbennig' lle byddwn ni yn dysgu llawer o bethau am 'Fi fy hun'. Yn ystod y tymor byddwn ni yn dysgu am ein corff, ein teulu a dathliadau gwahanol, byddwn ni hefyd yn gweithio yn galed iawn i ddysgu siarad Cymraeg.

Meithrin / Nursery - Mrs Evans

Meithrin / Nursery - Mrs Evans

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :