Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Jacob

Croeso i flwyddyn 1.

25 ohonom ni sydd yn y dosbarth gyda Miss Jacob a Miss Roberts yn ein helpu ni i ddysgu. Rydym yn ddosbarth prysur, egnïol a hapus! Rydym yn bachu ar bob cyfle i weithio tu allan a gweithio yn ymarferol gan ganolbwyntio ar sgiliau Llythrennedd, Rhifedd, Iechyd a Lles, Gwyddoniaeth a thechnoleg, Dyniaethau a Chelfyddydau mynegiannol. Fe fyddwn yn gwneud sesiwn ymarfer corff ar Ddydd Mercher felly dewch a'ch cit i newid yn yr ysgol ar gyfer hwn.

Rydym yn ymdrechu yn ystod yr wythnos i ennill bandiau 'Cariad at Iaith', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr Wythnos.' Yn ystod y flwyddyn byddwn yn cael y cyfle i fynd â Seren a Sbarc adref er mwyn siarad Cymraeg wrth wneud gweithgareddau hwyl yn y ty·.

Welcome to year 1.

There are 25 of us in our class with Miss Jacob and Miss Roberts helping us learn. We seize every opportunity to work outside in practical activities by concentrating on Literacy, Numeracy, Health and Wellbeing, Science and technology, and Humanities. Our weekly physical education sessions will be on a Wednesday so please bring your kit on this day.

We work very hard throughout the week to win 'Cariad at iaith' (language), 'Seren yr Wythnos' (star of the week) and 'Darllenwr yr Wythnos' (reading of the week) bands. During the year we will have the chance to bring Seren and Sbarc for the weekend to enjoy speaking Welsh whilst doing fun activities at home.

Tymor yr Hydref 2021:

Ein thema ar draws yr ysgol yw 'Syllu ar y Ser' lle byddwn yn dysgu am y gofod, planedau ac am estroniaid.

Yn ein gwersi iaith byddwn yn darllen stori 'Beth Nesaf' ac yn ysgrifennu cyfarwyddiadau ar sut i baratoi picnic i fwyta ar y lleuad. Byddwn hefyd yn darllen stori 'Pobl Pants o'r Gofod' ac yn ysgrifennu disgrifiad o estron ein hunain.

Yn ystod ein gwersi Mathemateg byddwn yn adio a thynnu o fewn 20, datblygu ein gwybodaeth am rifau hyd at 100 ac yn defnyddio ffeithiau rhif o fewn 10 i ddysgu bondiau rhif i 10. Byddwn yn defnyddio unedau ansafonol wrth fesur pa mor hir fydd ein roced yn teithio a byddwn yn datblygu ein gwybodaeth am siapau 2D cyffredin wrth ddylunio roced ein hunain.

Bydd ein sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau thema yn drawsgwricwlaidd gyda thasgau hwyliog. Edrychwn ymlaen at gynllunio a chreu roced ein hunain fel yn y stori 'Beth Nesaf.' Byddwn hefyd yn defnyddio ein sgiliau TGCH i ail-greu fersiwn ein hunain o'r stori.

Autumn Term 2021:

Our theme across the school for the Autumn term is 'Stargazing' where we will learn about the moon and aliens.

During our literacy lessons we will read the story 'Beth Nesaf' (Whatever Next!) and write instructions on how to prepare a picnic to eat on the moon. We will also read the stori 'Pobl Pant o'r Gofod' (Aliens loves Underpants) and will describe our own aliens.

During our numeracy lessons we will practice addition and subtraction to 20, develop our knowledge of numbers to 100 ac will use our number facts within 10 to learn number bonds. We will use non-standard measuring to measure how far our rocket can travel and will develop our knowledge of 2D shapes when designing our own rocket.

Our numeracy and literacy skills will be taught across the curriculum through fun activities. We look forward to designing and creating our own rocket like in the story 'Beth Nesaf'. We will also use our ICT skills to recreate our own version of the story.

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Jacob

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Jacob

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :