Ysgol Derwen
  

Derbyn / Reception - Mrs Cribb

Croeso i'r Derbyn / Welcome to Reception Class

Helo a chroeso i'r dosbarth Derbyn,

Rydyn ni yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur ac un sydd yn llawn hwyl wrth ddysgu! Rydyn ni yn dosbarth o 22 o blant, ein hathrawes ni ydy Mrs Cribb ac mae gennyn ni un cynorthwydd dosbarth sef Miss Dyer.

Yn y dosbarth Derbyn mae ffrindiau arbennig gyda ni, mae yna Sbarc a Seren sydd yn dod adre gyda ni yn ein tro i weld beth yr ydyn yn neud adref, ac mae Mali a Mr Urdd gyda llawer o straeon ac mae nhw'n hoffi darllen i ni.

Rydyn ni'n trio ein gorau glas i siarad Cymraeg trwy'r amser er mwyn symud i fyny'r goeden clod ac yn gweithio yn galed iawn i symud ein roced i gyrraedd y lleuad! Rydyn ni yn ddosbarth clyfar iawn!

Rydyn ni yn hoffi cadw yn iach yn yr ysgol felly rydym ni yn bwyta ffrwythau ac yn yfed llaeth, mae croeso i ni ddod a ffrwyth ein hunain neu ond rhaid cofio rhoi enw ar y ffrwyth. Rydyn ni hefyd yn hoffi cymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff, ac gallwn ni gwisgo cit i'r ysgol ar ein diwrnod ymarfer corff.

Mae gwaith cartref fel arfer yn cael ei ddanfon adre ar ddydd Gwener ac rydym yn gofyn i ddychwelyd nôl i'r ysgol erbyn dydd Mawrth. Rydym yn cyffrous i fwynhau a dysgu llawer o bethau newydd y flwyddyn yma.

Tymor yr Hydref

Ein thema y tymor hon ydy'r, Ail Rhyfel Byd' ac rydyn ni wedi penderfynnu i astudio tyfiant bwyd a dysgu am blentyn yn ystod y rhyfel. Fe fydden yn creu gardd plannu llysiau yn ein hardal tu allan ac yn arbrofi gyda printio llysiau gwahanol siâp a maint. Hefyd arbrofwn gyda clorian a didoli llysiau o'r tymaf ir ysgafnaf. Gawn ni sesiynnau cylch er mwyn trafod beth a pwy sydd yn bwysig i ni o ran cartref a teulu.

Yn ogystal â hynny rydyn ni yn mynd i ddysgu am hen deganau ac sut mae nhw yn cymharu gyda rhai ni heddiw. Bydden ni'n arbrofi gyda pa deganau sydd yn cael ei gwthio, tynnu a troi ac yn ei dosbarthu mewn i grwpiau. Hoffwn cynllunio a chreu hen degan allan o adnoddau ailgylchu hefyd. Fe fydden ni'n rhasio teganau symudol er mwyn gweld pa degan gall teithio y pellter hiraf. Hoffen ni creu pictograff o hoff deganau y dosbarth ar raglen 2simple ar y cyfrifiadur. Fe fydd y cornel chwarae rôl yn siop deganau lle fydden ni yn defnyddio arian i brynnu eitemau er mwyn datblygu ein sgiliau o bywyd go iawn.

Rydyn ni hefyd am ddysgu am y tymhorau (hydref a gaeaf) a hoffen ni edrych ar anifeiliaid y goedwig a pa anifeiliaid sydd yn hoffi dod allan yn y nos. Fe fydden ni yn edrych ar olion traed gwahanol anifeiliaid ac yn mesur a cymharu ei hyd. Rydym yn hoffi celf a chrefft ac mae nifer o digwyddiadau megis hanesyddol, traddodiadol a crefyddol (Guto ffowc, calan gaeaf, Diwali, Cynhaeaf a Nadolig) gallwn creu gwaith celf ohonno. Yn ystod gwersi ymarfer corff, bydden ni yn edrych ar ba siapiau gallen ni creu gyda'n cyrff ac creu dilyniant o symudiadau syml i gerddoriaeth.

Mae tymor prysur o flaen ni!

.

Hello and welcome to Reception,

We are looking forward to a busy year and one that is fun to learn! We are a class of 22 children, our teacher is Mrs Cribb and we have one classroom assistant, Miss Dyer.

In our Reception class we have special friends, there are Sbarc and Seren who come home with us to see what we spend our time doing at home, and Mali and Mr Urdd who have many stories and like to read to us too.

We try our best to speak Welsh all the time in order to move up the Praise tree and work very hard to move our rocket to the moon! We are a very clever class!

We like to stay healthy at school so we eat fruit and drink milk, we can bring our own fruit or just remember to put your name on the fruit. We also like taking part in exercise sessions, and we can wear our sports kit to school on our P.E day.

Homework is usually sent home on a Friday and we ask to return to school by Monday. We are excited to enjoy and learn many new things this year.

The Autumn term

Our theme this term is 'World War II' and we have decided to study food growing and learn about a child during the war. We will be creating a vegetable garden in our outdoor area and experiment with printing vegetables of different shapes and sizes. We will also be using a weighing scale to weigh and sort vegetables from heaviest to lightest. We will have circle time sessions to discuss what and who is important to us in terms of home and family.

In addition, we are also going to learn about old toys and how they compare to ours today. We will be discussing which toys are pushed, pulled and turned and sort them into groups. We would like to design and make an old toy from wartime out of recycled materials. We are going to race moving toys to see which toy can travel the longest distance and use different objects to measure the length. We would like to create a pictograph of the class's favorite toys using a 2simple program on the computer. The role play corner will be a toy shop where we will use money to buy items to develop our real life skills.

We also want to learn about the seasons (autumn and winter) and would like to look at woodland animals and what animals like to come out at night. We will look at the footprints of different animals and measure and compare their length. We like arts and crafts and there are many events to celebrate such as historical, traditional and religious (Guy Fawkes, Halloween, Diwali, Harvest and Christmas) we can create artwork from. During P.E lessons, we will look at what shapes we can create with our bodies and create a sequence of simple movements to music.

A very busy term is ahead of us!

Derbyn / Reception  - Mrs Cribb

Derbyn / Reception - Mrs Cribb

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :