Ysgol Derwen
  

Derbyn / Reception - Mrs Cribb

Croeso i'r Dosbarth Derbyn / Welcome to the Reception class

Rydyn ni yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur ac un sydd yn llawn hwyl wrth ddysgu! Rydyn ni yn dosbarth o 18 o blant, ein hathrawes ni ydy Mrs Cribb ac mae gennyn ni un cynorthwydd dosbarth sef Mrs Richards.

Yn y dosbarth Derbyn mae ffrindiau arbennig gyda ni, mae yna Sbarc a Seren sydd yn dod adre gyda ni yn ein tro i weld beth yr ydyn yn gwneud adref, ac mae Mali a Mr Urdd gyda llawer o straeon ac mae nhw'n hoffi darllen i ni.

Rydyn ni'n trio ein gorau glas i siarad Cymraeg trwy'r amser er mwyn symud i fyny'r goeden clod ac yn gweithio yn galed iawn i symud ein roced i gyrraedd y lleuad! Rydyn ni yn ddosbarth clyfar iawn!

Rydyn ni yn hoffi cadw yn iach yn yr ysgol felly rydym ni yn bwyta ffrwythau ac yn yfed llaeth, mae croeso i ni ddod a ffrwyth ein hunain ond rhaid cofio rhoi enw ar y ffrwyth. Rydyn ni hefyd yn hoffi cymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff, ac gofynnwn i chi ddod a cit mewn bag wedi labeli pob Dydd Mawrth.

Mae gwaith cartref fel arfer yn cael ei ddanfon adre ar ddydd Iau ac rydym yn gofyn i ddychwelyd nôl i'r ysgol erbyn dydd Llun. Rydym yn cyffrous i fwynhau a dysgu llawer o bethau newydd y flwyddyn yma.

Welcome to Reception

We are looking forward to a busy year and one that is fun to learn! We are a class of 18 children, our teacher is Mrs Cribb and we have one classroom assistant, Mrs Richards.

In our Reception class we have special friends, there are Sbarc and Seren who come home with us to see what we spend our time doing at home, and Mali and Mr Urdd who have many stories and like to read to us too.

We try our best to speak Welsh all the time in order to move up the Praise tree and work very hard to move our rocket to the moon! We are a very clever class!

We like to stay healthy at school so we eat fruit and drink milk, we can bring our own fruit, just remember to put your name on the fruit. We also like taking part in exercise sessions, and we need to bring our kit in a labelled bag every Tuesday.

Homework is usually sent home on a Thursday and we ask to return to school by Monday. We are excited to enjoy and learn many new things this year.

Derbyn / Reception - Mrs Cribb

Derbyn / Reception - Mrs Cribb

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :