Ysgol Derwen
  

Meithrin / Nursery - Miss Fisher

Croeso i'r Meithrin / Welcome to the Nursery

21 plentyn hapus a prysur iawn sydd yn y Meithrin ac rydyn ni gyd yn mwynhau dysgu trwy chwarae tu fewn a thu allan o'r dosbarth. Rydyn ni'n lwcus iawn i gael athrawon sy'n helpu ni. Yn ein dosbarth ni mae Miss Fisher a Mrs Jones yn helpu ni, ac amser cinio mae Mrs Morgan yn dod i helpu hefyd!. Rydyn ni wrth ein boddau yn mwynhau llawer o weithgareddau hwyl i helpu ni datblygu nifer o sgiliau gwahanol!

Yn y dosbarth Meithrin mae ffrindiau arbennig gyda ni, mae yna Malpas y mwnci sydd yn dod adre gyda ni yn ein tro i weld beth yr ydyn yn neud adref, ac mae Crwban Bach sydd gyda llawer o straeon mae'n hoffi darllen i ni.

Rydyn ni'n trio ein gorau glas i siarad Cymraeg trwy'r amser er mwyn symud i fyny'r goeden clod ac yn gweithio yn galed iawn i symud ein roced i gyrraedd y lleuad! Rydyn ni yn ddosbarth clyfar iawn!

Rydyn ni'n hoffi cadw yn iach yn yr ysgol felly rydym ni yn bwyta ffrwythau ac yn yfed llaeth, ond cofio rhoi enw ar y ffrwyth. Rydyn ni hefyd yn hoffi cymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff, nid oes angen cit arnom ni eto.

Mae gwaith cartref fel arfer yn cael ei anfon adre ar ddydd Gwener ac rydym yn gofyn dychweled nol i'r ysgol erbyn dydd Llun. Rydym yn cyffroes i fwynhau a dysgu llawer o bethau newydd y flwyddyn yma.

Tymor yr Hydref

Tymor yma rydyn ni yn mynd i fod yn brysur iawn yn datblygu nifer o sgiliau. Rydyn ni yn mynd i ddysgu i gyfri i 5, adrodd rhifau i 10, adnabod siapau, canu nifer o ganeuon Cymraeg, dechrau adnabod seiniau a chreu llawer o farciau. Tymor yma rydyn ni'n awyddus i ddysgu amdanaf i fy hun trwy edrych ar ein hoff bethau, ein corff a theulu.

Welcome to Nursery

There are 21 happy and busy children in the nursery and we all enjoy learning through play inside and outside of the class. We're very lucky to have teachers who help us, in our class we have Miss Fisher and Mrs Jones, and at lunchtime Mrs Morgan helps too! We enjoy lots of fun activities to help us develop a number of different skills!

In the nursery we have special friends, there is Malpas the monkey who likes to come home with us in our time to see what we do at home, and then there is ;Crwban Bach' who has many stories he likes to share with us.

We try our best to speak Welsh at all times in order to move up the 'Coeden clod' and work very hard to move our rocket to reach the moon! We are very clever class!

We like to keep healthy at school so we eat fruit and drink milk, we are encouraged to bring our own fruit, but we must remember to put our name on it. We also like to take part in an exercise sessions but we do not need a kit yet.

Homework is usually sent home on a Friday and we ask that it is returned back to school by Monday. We look forward to enjoying and learning so much this year!

Autumn Term

This term we are going to be very busy developing a number of skills. We're going to learn to count to 5, recite numbers to 10, recognize shapes, sing a number of Welsh songs, start to recognize sounds and create lots of marks. This season we want to learn about me myself by looking at our favourite things, our body and family.

Meithrin / Nursery - Miss Fisher

Meithrin / Nursery - Miss Fisher

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :