Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 1 / Year 1 - Mrs Prosser & Mrs Perkins

Croeso i Flwyddyn 1 / Welcome to Year 1

Croeso i flwyddyn 1.

Mae Mrs Prosser yn y dosbarth Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher ac yna Mrs Perkins Dydd Iau a Dydd Gwener gyda chefnogaeth gan Mrs Brill trwy'r wythnos. Mae 22 ohonom yn y dosbarth ac rydyn yn ddosbarth caredig, hapus a phrysur! Rydym yn bachu ar bob cyfle i weithio tu allan a gweithio yn ymarferol gan ganolbwyntio ar sgiliau Llythrennedd, Rhifedd, Iechyd a Lles, Gwyddoniaeth a thechnoleg, Dyniaethau a Chelfyddydau mynegiannol. Fe fyddwn yn mwynhau gwersi ymarfer corff ar Ddydd Gwener felly dewch wedi gwisgo yn eich cit ymarfer corff i'r ysgol ar y diwrnod yma. Hefyd, mae croeso i chi ddod â ffrwyth i fwyta'n iach yn ystod amser chwarae bore, a byddwn yn cael llaeth yn ystod y prynhawn.

Rydym yn ymdrechu i siarad Cymraeg trwy'r wythnos er mwyn ennill bandiau 'Cariad at iaith'. Rydym hefyd yn cael cyfle i fynd â Sbarc a Seren adref yn ein tro i wneud pethau hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg! Trwy'r wythnos rydyn ni'n gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Seren yr wythnos' ac yn mwynhau sesiynau darllen. Bydd darllenwr yr wythnos yn cael ei ddewis ar ddydd Gwener a bydd y person yma yn derbyn band 'Dwlu Darllen'.

Welcome to year 1.

Mrs Prosser will be teaching Monday, Tuesday and Wednesday and then Mrs Perkins will be teaching Thursday and Friday with Mrs Brill supporting throughout the week. There are 22 of us in the class and we are a kind, happy and busy class! We seize every opportunity to work outside in practical activities by concentrating on Literacy, Numeracy, Health and Wellbeing, Science and technology, and Humanities. We will be engaging in P.E on Fridays so please remember to come dressed in your kit on Fridays! You are welcome to bring fruit as a healthy snack during our morning playtime, and milk will be provided in school during our afternoon session.

We work very hard to speak Welsh in school to win our 'Cariad at iaith' bands. We will also have the opportunity during the year to bring home Sbarc a Seren to enjoy fun activities with them whilst speaking Welsh at home. Throughout the week we work hard to receive 'Seren yr wythnos' bands for our efforts and we enjoy reading sessions. Reader of the week will be chosen on Fridays and they will receive a 'Dwlu darllen' band for being an outstanding reader.

Tymor yr Hydref 2020:

Ein thema ar draws yr ysgol yw 'Yr Ail Ryfel Byd' lle byddwn yn dysgu am fywyd yn ystod y cyfnod gan gynnwys dysgu am gerddi llysiau, dogni a dawnsio'r cyfnod. Bydd hwn yn cyfle gwych i'r disgyblion cymharu hen a newydd a thrafod gwahaniaethau a thebygrwydd rhwng nawr ac amser maith yn ôl.

Yn ystod ein gwersi iaith byddwn yn ysgrifennu rhestr cynhwysion a threfnu chyfarwyddiadau syml ar sut i greu cawl pwmpen er mwyn coginio adref! Byddwn hefyd yn ysgrifennu disgrifiadau syml o gymeriadau'r stori 'Cawl pwmpen' ac thrafod sut mae bod yn ffrind da trwy rannu a chymryd tro.

Yn ystod ein gwersi Mathemateg y tymor yma byddwn yn defnyddio ffeithiau rhif o fewn 10 i ddysgu bondiau rhif i 10, dyblau o fewn 10, ac i adio a thynnu o fewn 20. Byddwn hefyd yn cryfhau ein dealltwriaeth o werth lle gan ddysgu sut i dynnu 10 o rif arddegau. Byddwn yn casglu gwybodaeth drwy bleidleisio ac yna yn cyflwyno ar ffurf pictogram. Byddwn hefyd yn defnyddio unedau ansafonol i fesur cynhwysedd a thrwy waith siâp byddwn yn adolygu siapiau 2D cyffredin er mwyn eu cymharu a didoli. Wrth weithio yn y siop chwarae rôl byddwn yn cyfri ceiniogau ac adio cyfansymiau o fewn 20c.

Bydd y sgiliau yma yn bwydo mewn i wersi prosiect wythnosol er mwyn datblygu creadigrwydd y plant a'u annog i ddefnyddio'r sgiliau yn draws cwricwlaid . Byddwn yn gweud tasgau creadigol hefyd gan gynnwys creu dawns a pherfformio! Yn ystod y tymor byddwn yn bachu ar gyfleoedd i drafod a dysgu am draddodiadau megis noson tan wyllt, Diwali, a'r Nadolig.

Autumn term 2020:

Our theme across the school for the Autumn term is 'World War 2' where we will learn all about life during this era including war gardens, rationing and the traditional dancing of the era. This will be a great opportunity for the pupils to compare old and new and discuss the differences and similarities between now and the past.

During our literacy lessons we will be writing lists of ingredients and ordering simple instructions on how to make a pumpkin 'cawl' to cook at home! We will also be writing simple descriptions of the characters in the story 'Cawl Pwmpen' and discussing how to be a good friend by sharing and taking turns.

During our Mathematics lessons this term we will be using our number facts within 10 to learn number bonds to 10, doubles within 10, and addition and subtraction within 20. We will also be strengthening our understanding of place value by learning about teen numbers particularly how to subtract 10 from a teen number . We will be data collecting through voting and presenting the results in a pictogram. We will also be using non-standard units to measure capacity and through our shape work we will be revising 2D shapes in order to compare and sort. Working in our role play shop we will be counting pennies and adding totals within 20p.

These skills will feed into our weekly project lessons to develop creativity and understanding and to encourage the children to use their skills across the curriculum. We will also enjoy creative tasks including creating and performing a dance! During the term, we will also be seizing every opportunity to learn and discuss traditions such as Firework night, Diwali and Christmas.

Blwyddyn 1 / Year 1 - Mrs Prosser & Mrs Perkins

Blwyddyn 1 / Year 1 - Mrs Prosser & Mrs Perkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :