Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Croeso i Flwyddyn 2 / Welcome to Year 2

Croeso i Flwyddyn 2

Mae 22 ohonom ym Mlwyddyn 2. Miss Jenkins a Mrs Jones sy'n gweithio gyda ni. Rydyn ni'n ddosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau dysgu a datblygu sgiliau newydd tu fewn a thu allan i'r dosbarth. Rydyn ni'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol o fewn thema gyffrous gan ganolbwyntio ar sgiliau Llythrennedd, Rhifedd, Iechyd a Lles, Gwyddoniaeth a thechnoleg, Dyniaethau a Chelfyddydau mynegiannol. Yn y bore, byddwn yn cyflawni sesiwn darllen, llythrennedd a rhifedd ac yn y prynhawn byddwn yn mwynhau sesiwn prosiect (thema). Byddwn yn gwneud sesiwn ffitrwydd yn ddyddiol a bydd sesiwn Addysg Gorfforol (prynhawn Mercher). Gwisgwch eich cit i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Rydym yn ymdrechu i siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iaith', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.Rydym hefyd yn cael cyfle i fynd â Sbarc a Seren adref am y penwythnos yn ein tro i wneud pethau hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg!

.

Welcome to Year 2

There are 22 of us in Year 2. Miss Jenkins and Mrs Jones work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy learning and developing new skills inside and outside of the classroom. We enjoy many interesting activities within our exciting themes by concentrating on Literacy, Numeracy, Health and Wellbeing, Science and technology, and Humanities. In the morning, we have our reading, literacy and numeracy sessions and in the afternoon, we enjoy project (thematic) work. We will hold daily fitness sessions and we will have one Physical Education lesson (Wednesday afternoon). Please remember to wear your kit to school on specified day.

We communicate in Welsh all week and work hard to win 'Cariad at Iaith' (Language) , 'Seren yr wythnos' (star of the week) and 'Darllenwr yr wythnos' (reader of the week) bands. We will also have the opportunity during the year to bring Sbarc a Seren home for the weekend to enjoy fun activities with them whilst speaking Welsh at home.

.

Tymor yr Hydref 2021

Ein thema tymor yma ydy 'Syllu ar y sêr'. Penderfynwyd ar y cyd, i ddysgu am y gofod, planedau, estroniaid a theithio i'r lleuad.

Yn ystod gwersi Mathemateg y tymor yma, byddwn yn defnyddio rhifau i 100 i gyfri ymlaen ac yn ol a threfnu rhifau. Byddwn yn defnyddio tablau lluosi 2, 5 a 10 i ddatrys problemau. Byddant yn 'talu' am eitemau hyd at £1 ac yn rhoi newid o luosrifau 10c. Byddwn yn adolygu siapiau 2D a 3D, darllen amser ar gloc analog, datblygu sgiliau mesur (mm/cm) yn ogystal a darllen, cofnodi a dadansoddi mewn tabl, pictogram a graff bar.

Yn ystod gwersi iaith, byddwn yn darllen ac ymateb i stori 'Sgleinio'r Lleuad' gan drefnu digwyddiadau a disgrifio cymeriadau. Byddwn yn astudio stori 'Pobl y pants o'r gofod' gan ysgrifennu disgrifiad o estron ein hunain.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau prosiect/thema yn draws cwricwlaidd gyda thasgau llawn hwyl ! Edrychwn ymlaen at ysgrifennu cyfarwyddiadau er mwyn dylunio, paratoi a choginio bisgedi o stori 'Sgleinio'r Lleuad'. Byddwn yn pwyso a dybli gostau cynhwysion i goginio bisgedi, defnyddio sgiliau TGCh i ddylunio a chreu ffilm. Byddwn hefyd yn dathlu gwahaniaeth gan efelychu gwaith yr artist Picasso.

Rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen at ddysgu am noson tan gwyllt ac wrth gwrs byddwn yn gobeithio perfformio cyngerdd Nadolig i chi !

.

Autumn Term 2021

Our theme this term is 'Star Gazing'. Together, we have decided to learn about space, planets, aliens and traveling to the moon.

During Mathematics lessons this term, we will be using numbers to 100 to count forward and backwards and ordering numbers. We will use 2, 5, and 10 times tables to solve problems. We will 'pay' for items up to £1 and give change from multiples of 10. We will revise 2D and 3D shapes, tell the time on analogue clocks, develop measurement skills (mm/cm) and read, record and analyse pictogram and bar graph.

During language lessons, we will read and respond to 'Sgleinio'r Lleuad' story by arranging events and describing characters. We will be studying 'Pobl y Pants o'r Gofod' story and writing a description of our own alien.

Literacy and Numeracy tasks will be taught across the curriculum through exciting and fun activities! We're looking forward to writing instructions to design and cook biscuits from 'Sgelinio lleuad' story. In preparation, we will be weighing and doubling costs of ingredients to cook biscuits and use ICT skills to design and create a short film.

We are also looking forward to learning about bonfire night and we will hopefully be performing our Christmas concert to you!

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Jenkins

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :