Ysgol Derwen
  

Nursery / Meithrin - Mrs Evans

22 plentyn hapus a prysur iawn sydd yn y meithrin ac rydyn ni gyd yn mwynhau dysgu trwy chwarae tu fewn a thu allan o'r dosbarth. Rydyn ni'n lwcus iawn i gael athrawon sy'n helpu ni. Yn ein dosbarth ni mae Mrs Morris-Evans a Miss Fisher yn helpu ni, ac amser cinio mae Mrs Williams yn dod i helpu hefyd!. Rydyn ni wrth ein boddau yn mwynhau llawer o weithgareddau hwyl i helpu ni datblygu nifer o sgiliau gwahanol!

Yn y dosbarth meithrin mae ffrindiau arbennig gyda ni, mae yna Malpas y mwnci sydd yn dod adre gyda ni yn ein tro i weld beth yr ydyn yn neud adref, ac mae Crwban Bach sydd gyda llawer o straeon mae'n hoffi darllen i ni.

Rydyn ni'n trio ein gorau glas i siarad Cymraeg trwy'r amser er mwyn symud i fyny'r goeden clod ac yn gweithio yn galed iawn i symud ein roced i gyrraedd y lleuad! Rydyn ni yn ddosbarth clyfar iawn!

Rydyn ni yn hoffi cadw yn iach yn yr ysgol felly rydym ni yn bwyta ffrwythau ac yn yfed llaeth, mae croeso i ni ddod a ffrwyth ein hunain neu ond rhaid cofio rhoi enw ar y ffrwyth. Rydyn ni hefyd yn hoffi cymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff, nid oes angen cit arnom ni eto.

Mae gwaith cartref fel arfer yn cael ei anfon adre ar ddydd Gwener ac rydym yn gofyn dychweled nol i'r ysgol erbyn dydd Llun. Rydym yn cyffroes i fwynhau a dysgu llawer o bethau newydd y flwyddyn yma.

Welcome to Nursery

There are 22 happy and busy children in the nursery and we all enjoy learning through play inside and outside of the class. We're very lucky to have teachers who help us, in our class we have Mrs Morris-Evans and Miss Fisher, and at lunchtime Mrs Williams helps too!. We enjoy lots of fun activities to help us develop a number of different skills!

In the nursery we have special friends, there is Malpas the monkey who likes to come home with us in our time to see what we do at home, and then there is ;Crwban Bach' who has many stories he likes to share with us.

We try our best to speak Welsh at all times in order to move up the 'Coeden clod' and work very hard to move our rocket to reach the moon! We are very clever class!

We like to keep healthy at school so we eat fruit and drink milk, we are encouraged to bring our own fruit, but we must remember to put our name on it. We also like to take part in an exercise sessions but we do not need a kit yet.

Homework is usually sent home on a Friday and we ask that it is returned back to school by Monday. We look forward to enjoying and learning so much this year!

Tymor yr Hydref

Byddwn yn brysur iawn y tymor hwn a byddwn yn datblygu llawer o sgiliau newydd yn ogystal â setlo i'n dosbarth newydd a dysgu Cymraeg.

Ein thema'r tymor hwn yw 'Syllu ar y ser', ac rydym wedi penderfynu ein bod ni yw sêr y feithrin a hoffwn ddysgu mwy amdanom ni ein hunain!

Edrychwn ymlaen at wneud llawer o bethau cyffrous yn ystod y flwyddyn! Byddwn yn dysgu nifer o ganeuon Cymraeg newydd ac yna fe fydd cyfle i ni berfformio i chi yn ystod ein canu noddedig. Byddwn yn datblygu nifer o sgiliau rhifedd yn ystod y tymor hwn, megis adrodd rhifau i 10, cyfrif hyd at 5 gwrthrychau, cyfatebu gwrthrychau , dysgu siapiau yn y Gymraeg a chopïo patrymau. Ynghyd â'r sgiliau rhifedd, byddwn yn brysur yn datblygu nifer o sgiliau Llythrennedd megis gwrando ac ymuno mewn caneuon, sut i ddal llyfrau a throi tudalennau, yn dilyn cyfarwyddyd syml yn Gymraeg a sut i ddal pensil yn gywir. Bydd tasgau Llythrennedd a Rhifedd yn cael eu haddysgu ar draws y cwricwlwm trwy weithgareddau cyffrous a hwyliog!

Autumn season

We will be really busy this season and will be developing many new skills as well as settling into our new class and learning Welsh.

Our theme this term is 'Star gazing', and we have decided that we are the stars of the nursery and would like to learn more about ourselves!

We look forward to doing a lot of exciting things during this year! We will be learning a number of new Welsh songs and then will have the opportunity to perform to you during our sponsored sing-along. We will be developing a number of numeracy skills during this term such as reciting numbers to 10, counting up to 5 objects, matching objects, learning shapes in Welsh and copying patterns. Along with the numeracy skills we will be busy developing a number of Literacy skills such as listening and joining in songs, how to hold books and turn pages, following simple instruction in Welsh and to hold a pencil correctly. Literacy and Numeracy tasks will be taught across the curriculum through exciting and fun activities!

We are also looking forward to learning about celebrations like Diwali, birthdays and of course Christmas and we cannot wait to perform our Christmas concert for you.

Tymor yr Gwanwyn

Our theme this term is 'Exploring Wales'. During this term we will be learning about many different things we will be learning about the winter while reading stories like Jack Frost and one cold night in the park, the celebrations that we celebrate during this term such as St David's day and Easter, and some fairy tales.

During this term we will have many opportunities to develop skills from all areas of the curriculum, we will be talking about what could happen next, remembering and talking about stories we have read, recognising and putting numbers to 5 in order, sorting and matching objects by identifying similar elements. We will be participating in many different activities such as painting with ice, experimenting with water and ice, forming glitter, arranging stories, singing different rhymes, and role-play. We're looking forward to a busy season!

Spring term

Ein thema'r tymor hwn yw 'Crwydro Cymru'. Yn ystod y tymor hwn, byddwn yn dysgu am lawer o bethau gwahanol, byddwn yn dysgu am y gaeaf wrth ddarllen storïau fel Sioni Rhew ac un noson oer yn y parc, y dathliadau yr ydym yn eu dathlu yn ystod y tymor hwn, megis Dydd Gŵyl Dewi a'r Pasg, a rhai Chwedlau.

Yn ystod y tymor hwn, bydd gennym lawer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau o bob maes o'r cwricwlwm, byddwn yn sôn am yr hyn a allai ddigwydd nesaf, gan gofio a siarad am straeon yr ydym wedi eu darllen, gan gydnabod a rhoi rhifau i 5 er mwyn trefnu, didoli a chyfateb gwrthrychau trwy nodi elfennau tebyg. Byddwn yn cymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau megis peintio â rhew, arbrofi gyda dŵr a rhew, gan ffurfio glitter, trefnu straeon, canu rhigymau gwahanol a chwarae rôl. Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur!

Nursery / Meithrin - Mrs Evans

Nursery / Meithrin - Mrs Evans

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :