Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Jones

Croeso i Flwyddyn 4 ! Welcome to Year 4 !

25 plentyn hapus a cyfeillgar sydd ym Mlwyddyn 4. Miss Jones a Miss Orram sy'n gweithio gyda ni. Yn y bore, rydyn ni'n cyflawni sesiwn darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn, rydym yn mwynhau sesiwn prosiect. Byddwn yn gwneud sesiwn Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth a Dydd Gwener. Cofiwch eich cit!

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' a 'darllenwr yr wythnos'.

Ein thema tymor yma ydy 'Crwydro Cymru'. Penderfynwyd ar y cyd, i ddysgu am Bedd Gelert, Santes Dwynwen. Llywelyn Ein Llyw Olaf a castellau.

Yn ein gwersi Saesneg, byddwn yn ysgrifennu dyddiadur o safbwynt Dwynwen. Yn ystod ein gwersi Cymraeg, byddwn yn ysgrifennu llythr personol o safbwynt Llewelyn i'w fab Dafydd yn esbonio pwy oedd Gelert a beth digwyddod pan oedd yn babi. Ar gyfer yr Eisteddfod, byddwn yn ysgrifennu disgrifiad ar gastell.

Yn ystod gwersi Mathemateg y tymor yma, byddwn yn adnabod a chategoreiddio siapiau 3D, gan ddefnyddio eu meini prawf eu hunain. Yn ogystal â hyn byddwn yn dysgu sut i drefnu degolion 1-lle degol a dysgu cywerthedd ffracsiynau a degolion ar gyfer degfedau.

Bydd sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwydo sesiynau prosiect / thema yn draws cwricwlaidd.

There are 25 happy, polite and talented children in our year 4 class. Miss Jones and Miss Orram work with us. In the morning, we complete reading, language and mathematics sessions and in the afternoon, we enjoy completing project tasks. We have Physical Education on Tuesday and Friday. Remember your kit!

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

Our theme this term is 'Crwydro Cymru.' We decided as a class to learn about some of the myths and legends of Wales including the story of Gelert, The story of Dwynwen, Welsh patron saint of lovers and Llywelyn the last.

During our English lessons, we will be writing a diary from Dwynwen's point of view. During our Welsh lessons we will be writing a personal letter in role as Prince Llewellyn. We will be writing to Dafydd our son to tell him about the events that happened when he was a baby. We will also be writing a description of a castle for the Eisteddfod.

During Mathematics lessons we will identify and categorize 3D shapes, using our own criteria. In addition to this we will learn how to compare and organize decimals and recognize and write decimal equivalents.

Literacy and Numeracy skills will be taught across the curriculum during project / theme sessions

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Jones

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Jones

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :