Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Croeso i Flwyddyn 5 ! Welcome to Year 5 !

Croeso i flwyddyn 5! Mae 24 ohonom yn ein dosbarth ac ein athro yw Mr Owen-Hopkins. Rydym yn dosbarth sydd yn hoffi hwyl a sbri ac wrth ein boddau yn cael hwyl wrth ddysgu. Rydym yn edrych ymlaen i weithio'n galed ym mlwyddyn 5 i Mr Owen-Hopkins ac yn gaddo i geisio ein gorau glas ym mhopeth.

Rydym yn cychwyn yr ysgol am 9 pob bore yn gyffrous iawn i gwblhau tasgau 'Thunks' sef tasgau sydd yn parau oddeuty 5 munud sydd yn ein hannog i feddwl yn greadigol ac yn ddychmygol. Wedi i ni orffen y tasgau yma rydym yn dechrau ein sesiynau darllen cylchdroadol. Cyn amser chwarae rydym yn cwblhau ein gwersi Mathemateg, yna iaith cyn cinio a gwersi thematig yn ystod y prynhawn. Eleni rydym yn ffodus iawn i dderbyn gwersi ymarfer corff gan y cwmni allanol 'Superstars'. Rydym hefyd yn cael gwersi ymarfer corff efo flwyddyn 6 ar bnawn Wener.

Ein thema ysgol gyfan y tymor yma yw, 'Ein Byd Rhyfeddol'. Rydym wedi cynllunio ar y cyd yn y dosbarth ar wedi penderfyny canolbwyntio ar ein is-thema, sef Ein Cymuned Lleol. Rydym yn gyffrous iawn i ddarganfod mwy am Oakdale, ei ddiwylliant a'i bobl. Rydydm wedi penderfyny gwneud prosiect TGCh yng nghanol ein thema i sicrhau ein bod yn ymarfer sgiliau y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. O ran Mathemateg, rydym am ganolbwyntio ar rhannu rhifau hyd at 100, 000 a miliwn yn ogystal a addio rhifau gydag oleiaf 1 degolyn. Rydym am ganolbwyntio mwy ar siap y hanner tymor nesaf gan ganolbwyntio ar rhwydi.

Yn ogystal a hyn rydym yn edrych ymlaen i fynychu trip i 'Infinity a'r Sinema'. Rydym hefyd yn bwriadu cymryd rhan allweddol yn y Carnifal a'r cyngerdd dathlu dengmlwyddiant yr ysgol.

Welcome to year 5! There are 24 of us in the class and our teacher is Mr Owen-Hopkins. We are a class who enjoy fun and laughter and we absolutely adore having fun whilst learning. We are looking forward to working hard in year 5 and we have promised Mr Owen-Hopkins to always try our best.

We start the school at 9 every morning and complete our 'Thunks' tasks - a 5 minute session to encourage our brains to think imaginatively and creatively. After we finish this we start on our reading session carousel. Before break time we start our Maths lessons and we complete our Language lessons just before having Lunch at 12pm. After lunch we complete our thematic work. This year we are very fortunate to have 'Superstars' come in every Monday morning to teach PE. We also have PE lessons on a Friday afternoon with year 6.

Our school theme this term is 'Our Wonderful World'. After much deliberations we have decided to concentrate on our sub-theme, which is 'Our Local Community'. We are looking forward to finding out more about Oakdale and why it is such an amazing place. We are lucky enough to be taking part in an ICT project to help us develop our Digital Competency Skills. As part of our Maths lessons we will concentrate on dividing numbers up to 100,000 and millions as well as add numbers with numbers that have at least 1 decimal point. We are looking forward to revisit our place value boards and practice using place values. We will be concentrating more on shape this term and the properties of shapes.

To top this off, we cannot wait to go to 'Infinity Trampoline Park' and the local cinema. To top off this amazing term we are also taking part in a carnival and concert to celebrate the school's 10 year anniversary.

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :