Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Croeso i Flwyddyn 5 ! Welcome to Year 5 !

Croeso i flwyddyn 5! Mae 24 ohonom yn ein dosbarth ni ac ein athro yw Mr Owen. Rydym yn dosbarth sydd yn hoffi hwyl a sbri ac wrth ein boddau yn cael hwyl wrth ddysgu. Rydym yn edrych ymlaen i weithio'n galed ym mlwyddyn 5 i Mr Owen ac yn gaddo i geisio ein gorau glas ym mhopeth.

Rydym yn cychwyn yr ysgol am 9 pob bore yn gyffrous iawn i gwblhau tasgau 'Thunks' sef tasgau sydd yn parau oddeuty 5 munud sydd yn ein hannog i feddwl yn greadigol ac yn ddychmygol. Wedi i ni orffen y tasgau yma rydym yn dechrau ein sesiynau darllen cylchdroadol. Cyn amser chwarae rydym yn cwblhau ein gwersi Mathemateg, yna iaith cyn cinio a gwersi thematig yn ystod y prynhawn. Eleni rydym yn ffodus iawn i dderbyn gwersi ymarfer corff a cherddoriaeth gan y cwmni allanol 'Superstars'. Rydym hefyd yn cael gwersi ymarfer corff efo flwyddyn 6 ar bnawn Wener.

Ein thema ysgol gyfan y tymor yma yw, 'Pethau sydd yn arbennig i mi'. Rydym wedi cynllunio ar y cyd yn y dosbarth ar wedi penderfyny canolbwyntio ar ein is-thema, sef Harry Potter. Drwy wneud hyn gobeithiwn cael y cyfle i fynd ar drip i Wlad Harry Potter yn Llundain. Yn amlwg gall y bws fod yn ddrud felly yn ystod ein gwersi Prosiect rydym yn bwriadu cynnal gweithgareddau i godi arian i'n galluogi i fynd ar ein trip. Yn ogystal a hyn, yn ystod gwersi iaith rydym yn bwriadu creu cerddi hud a lledrith, ysgrifennu llythyr yn diolch o Hogwarts am cael mynediad, ysgrifennu erthygl bapur newydd yn unol a newyddion am Hogwarts a chynal sgwrs yn mynegi barn am ba dy cawn fynediad i wrth gychwyn yn Hogwarts. O ran Mathemateg, rydym am ganolbwyntio ar adio, tynnu, lluosi rhifau hyd at 100, 000 a miliwn yn ogystal a addio rhifau gydag oleiaf 1 degolyn. Rydym am ymarfer ein gwerth lle a sicrhau ein bod yn adnabod gwerth rhifau gan ddefnyddio gwersi twymo. Rydym hefyd am barhau i ymarfer ein tablau o'n cof.

Welcome to year 5! There are 24 of us in the class and our teacher is Mr Owen. We are a class who enjoy fun and laughter and we absolutely adore having fun whilst learning. We are looking forward to working hard in year 5 and we have promised Mr Owen to always try our best.

We start the school at 9 every morning and complete our 'Thunks' tasks - a 5 minute session to encourage our brains to think imaginatively and creatively. After we finish this we start on our reading session carousel. Before break time we start our Maths lessons and we complete our Language lessons just before having Lunch at 12pm. After lunch we complete our thematic work. This year we are very fortunate to have 'Superstars' come in every Monday morning to teach music and PE. We also have PE lessons on a Friday afternoon with year 6.

Our school theme this term is 'Things that are important to us'. After much deliberations we have decided to concentrate on our sub-theme, which is 'Harry Potter'. We would love to organise a school trip to 'Harry Potter Studios' in London. This can be expensive so we would like to organise fundraising events to help pay for the bus journey. As well as this, during our Language lessons we are hoping to write Spells Poetry, an acceptance letter to Hogwarts and a debate about which house we would like to be a part of and why. As part of our Maths lessons we will concentrate on adding, subtracting, multiplications and dividing number up to 100,000 and millions as well as add numbers with numbers that have at least 1 decimal point. We are looking forward to revisit our place value boards and practice using place values.

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :