Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Evans

Croeso i Flwyddyn 6! Welcome to Year 6

Croeso i dudalen Blwyddyn 6! Mae 24 ohonom ni yn y dosbarth, 13 bachgen ac 11 merch. Rydym yn ddosbarth hapus, talentog a charedig sydd yn mwynhau her! Yn anffodus, dyma ein blwyddyn olaf yng Nghwm Derwen ond bwriadwn weithio'n galed a mwynhau bob eiliad eleni cyn i ni ddechrau ein hantur newydd yng Nghwm Rhymni.

Pob bore rydym yn mwynhau gweithgareddau darllen, Mathemateg ac Iaith. Yn y prynhawniau rydym yn cyflawni gweithgareddau Prosiect. Rydym yn ffodus tu hwnt i gael sesiynau Ymarfer Corff a SEAL o dan arweiniad Miss Sullivan a Mrs Wilkins bob bore dydd Llun. Rydym hefyd yn cynnal ein sesiwn Ymarfer Corff arall gyda Blwyddyn 5 bob prynhawn dydd Gwener - cofiwch eich cit os gwelwch yn dda!

Fel disgyblion hynaf yr ysgol, mae cyfrifoldebau pwysig iawn gyda ni eleni. Rydyn ni'n gyfrifol am arwain y ffordd a modelu esiampl arbennig i ddisgyblion eraill yr ysgol o ran siarad Cymraeg, ymddygiad, ymdrech a thrwy ddilyn gwerthoedd a rheolau'r ysgol. O ganlyniad, rydym yn cefnogi'r staff bob amser chwarae trwy gefnogi plant wrth chwarae, arwain disgyblion nol i'w dosbarthiadau a monitro'r ystafell gotiau a choridorau er mwyn sicrhau parch, parodrwydd a diogelwch gan bawb. Rydym yn cael y fraint eleni hefyd i eistedd ar y meinciau moethus yng nghefn y neuadd yn ystod ein gwasanaethau - o'r diwedd!

Welcome to our Year 6 page! There are 24 of us in class, 13 boys and 11 girls. We are a happy, talented and kind class who thrive on challenges! Unfortunately, this is our last year in Cwm Derwen but we fully intend on working hard and enjoying our final year before we embark on our new adventure in Cwm Rhymni.

Every morning we enjoy reading sessions, Mathematic and Language work. In the afternoons we complete our Project activities. We are extremely fortunate to conduct Physical Education and SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning) sessions every Monday morning, under the guidance Miss Sullivan and Mrs Wilkins. Our other P.E lesson with Year 5 takes place every Friday afternoon - please remember to bring your kit!

As the older pupils of Cwm Derwen, we have important responsibilities this year. We are responsible for leading the way and modelling an exemplary example in terms of speaking Welsh, behaviour, effort and adhering to school values and rules. As a result, we support the staff during break times by playing nicely with pupils of all ages, leading pupils back to their classrooms and monitoring the cloak rooms and corridors in order to ensure respect, readiness and safety from everyone. We also have the privilege of sitting on the comfortable benches at the back of the hall during our assemblies - at last!

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Evans

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Evans

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :