Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Evans

Croeso i dudalen Blwyddyn 6! Mae 30 ohonom ni yn y dosbarth, 11 bachgen ac 19 merch. Rydym yn ddosbarth hapus, talentog a charedig ac yn mwynhau sialens! Yn anffodus, dyma ein blwyddyn olaf yng Nghwm Derwen ond bwriadwn weithio'n galed a mwynhau bob eiliad eleni cyn i ni ddechrau ein hantur newydd yng Nghwm Rhymni.

Welcome to our Year 6 page! There are 30 of us in class, 11 boys and 19 girls. We are a happy, talented and kind class who thrive on challenges! Unfortunately, this is our last year in Cwm Derwen but we fully intend on working hard and enjoying our final year before we embark on our new adventure in Cwm Rhymni.

Pob bore rydym yn mwynhau gweithgareddau darllen, Mathemateg ac Iaith. Yn y prynhawniau rydym yn cyflawni gweithgareddau Prosiect ac Ymarfer Corff. Ar brynhawn dydd Iau a Gwener mae ein sesiynau ymarfer corff. Cofiwch eich cit os gwelwch yn dda!

Ein thema ni tymor yma ydy 'Crwydro Cymru' ac rydym wedi penderfynu astudio pyllau glo. Byddwn yn cyflawni llawer o'm gwaith ymchwil yn ystod ein sesiynau darllen ar agweddau megis Y Chwyldro Diwylliannol ac effaith hwn ar yr iaith Gymraeg, priodweddau glo, pyllau glo Cymru, trychinebau, swyddi plant a chyflwr gweithio a'r Bechgyn Befin. Byddwn yn cyflawni gwaith rhifedd a llythrennedd yn ystod ein gwersi prosiect yn seiliedig ar rain.

Yn ystod tymor y Gwanwyn bydd yr NSPCC yn ymweld â'r ysgol i gynnal gweithdy a byddwn yn mynychu cwrs Crucial Crew i ddysgu am sefyllfaoedd iechyd a diogelwch. Ym mis Mawrth, byddwn yn dathlu ein Heisteddfod ysgol olaf yng Nghwm Derwen lle byddwn yn cystadlu i ennill y gadair wrth ysgrifennu darn creadigol. Dymunwch bob lwc i ni! Bwriadwn hefyd ymchwilio i effaith newid uchder llethr ar bellter teithio cerbyd yn ystod ein gwersi Gwyddoniaeth.

Every morning we enjoy reading sessions, Mathematic and Language work. In the afternoons we complete our Project and Physical Education lessons. Our P.E lessons are every Thursday and Friday afternoons. Please remember to bring your kit!

Our theme this term is 'Wandering Wales' and we have chosen to study coal mines. We will complete the majority of our research during our reading activities, concentrating on events such as the Industrial Revolution and its effect on the Welsh language, the elements of coal, Welsh coal mines, tragedies, children's job roles and working conditions and the Bevin Boys. We will complete a number of numeracy and literacy sessions during our project work in light of this research.

During the Spring term the NSPCC will be visiting the school where we will take part in a workshop. We will also be visiting Crucial Crew where we will learn valuable lessons in health and safety. In March we will be experiencing our final school Eisteddfod, where we will be competing against each other to win the chair as first prize in a creative writing competition. Wish us luck! We also intend on investigating the effect that adjusting the height of a ramp has on the distance a car travels during our Science project.

Blwyddyn 6 / Year 6  - Mr Evans

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Evans

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :