Ysgol Derwen
  

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau Ysgol / After school Clubs

Ar nos Fawrth bydd cyfleoedd i blant CA2 (Blwyddyn 3 - 6) cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol ar ol ysgol sy'n gallu cynnwys coginio, gweithgareddau crefft, TGCh, Chwaraeon. Bydd y clybiau yn gorffen am 4.30yp. Gofynnwn am gyfraniad o 50c tuag at ddiod ac adnoddau y sesiwn.

On Tuesdays KS2 children (Year 3-6) will have opportunities to take part in many extra curricular activities which can include cooking, craft activities, ICT, Sports. The clubs finish at 4.30pm. We ask for a donation of 50p towards a refreshment and resources.

.

Clwb Brecwast / Breakfast clubs

Mae llawer o ysgolion cynradd dros y sir yn cynnig clybiau brecwast am ddim i helpu datblygu arferion i fwyta'n iach yn ifanc fydd yn cael effaith positif ar batrymau bwyta fel oedolion.

Mae Ysgol Cwm Derwen yn cynnig clwb brecwast yn ffreutur yr ysgol i ddosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6 (Meithrin pan fo'n llawn amser) o 8.10am, Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Many primary schools across the county borough offer free breakfast clubs to help develop healthy eating habits in childhood that positively influence adult eating patterns.

Ysgol Cwm Derwen offer breakfast club in the school canteen for Reception up to Year 6 (Nursery when children are full time), from 8.10am, from Monday to Friday.

Am fwy o wybodaeth am glybiau brecwast cysylltwch a'r ysgol neu cliciwch isod /

For further information about breakfast clubs please contact the school or click below

Clwb Brecwast - Breakfast Club

.

Clwb Carco

Mae Clwb Carco ar ol ysgol tan 5.30yp Dydd Llun i Ddydd Iau i ddosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6. Cost clwb yw £5.50 y diwrnod. Os os gennych diddordeb i'ch plentyn mynychu clwb carco, cysylltwch a'r ysgol.

Clwb carco is held after school until 5.30pm Monday - Thursday, for Reception to Year 6. The cost of the club is £5.50 a day. If you are interested in your child attending Clwb Carco please contact the school.

Yn ystod Clwb Carco mae plant yn gwneud nifer o weithgareddau gan gynnwys garddio, gweithgareddau creadigol chwarae rhydd, chwaraeon, coginio.

During Clwb Carco the children will be taking part in many activities including gardening, creative activities, free play, sports, cooking.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :